Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ): delårsrapport 1 januari-30 september 2017

  • Hyresintäkterna ökade med 3,4 % (3,0 %) främst beroende på slutförda ombyggnadsprojekt, ökning av förvaltad yta samt omförhandlade hyror. Intäkterna uppgick till 214,7 mkr (207,5 mkr).
  • Ytvakansgrad vid periodens slut var 0,8 % (0,7 %).
  • Rörelseresultat före värdeförändringar blev något bättre än föregående år och uppgick till 100,4 mkr (95,9 mkr).
  • Värdeförändring på förvaltningsfastigheter uppgick till 306,4 mkr (341,2 mkr). Den orealiserade värdeförändringen beror huvudsakligen på lägre avkastningskrav.
  • Värdeförändringen på räntederivat har påverkat resultatet med 3,4 mkr (-4,0 mkr).
  • Resultat efter skatt uppgick till 289,7 mkr (304,2 mkr).

För mer information, vänligen kontakta:

Roger Johansson, CFO, Ikano Bostad
Tel: +46 703 74 42 85
roger.johansson@ikanobostad.se

För mer information se ikanobostad.se

Informationen är sådan som Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november 2017.


Ikano Bostad bidrar till hållbara bostadsområden och stadsdelar i städer där Sverige växer. Vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar kvadratsmarta och prisvärda bostäder för människor i livets alla faser. Ikano Bostad har 1300 bostäder under produktion samt förvaltar 6000 hyreslägenheter och 500 vårdplatser. Ikano Bostad ingår i Ikano, en internationell företagsgrupp som ägs av familjen Kamprad. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. ikanobostad.se

Om oss

Ikano Bostad finns där människor vill bo och där Sverige växer. Där bygger, äger, förvaltar och utvecklar företaget hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Idag förvaltar Ikano Bostad cirka 6 000 hyresrätter och har cirka 1 300 bostäder i produktion. Ikano Bostad bildar tillsammans med Ikano Vårdboende affärsområdet Fastigheter inom Ikano, en internationell företagsgrupp som ägs av familjen Kamprad. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. ikanobostad.se