Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ)Bokslutskommuniké 2017

  • Hyresintäkterna ökade med 3,5 % (3,0 %) främst beroende på slutförda ombyggnadsprojekt, ökningav förvaltad yta samt omförhandlade hyror. Intäkterna uppgick till 288,0 mkr (278,2 mkr). 
  • Ytvakansgrad vid periodens slut var 0,6 % (0,7 %).
  • Rörelseresultat före värdeförändringar blev något bättre än föregående år och uppgick till 127,7 mkr(122,5 mkr).
  • Värdeförändring på förvaltningsfastigheter uppgick till 356,8 mkr (410,4 mkr). Den orealiseradevärdeförändringen beror huvudsakligen på lägre avkastningskrav.
  • Värdeförändringen på räntederivat har påverkat resultatet med 4,3 mkr (-2,0 mkr).
  • Resultat efter skatt uppgick till 340,7 mkr (373,7 mkr).

För mer information kontakta:

Roger Johansson, CFO, Ikano Bostad

Tel: +46 703 74 42 85

roger.johansson@ikanobostad.se

För mer information se www.ikanobostad.se

Informationen är sådan som Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen omvärdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2018.

Roger Johansson, CFO, Ikano Bostad

Tel: +46 703 74 42 85

roger.johansson@ikanobostad.se

För mer information se www.ikanobostad.se

Ikano Bostad bidrar till hållbara bostadsområden och stadsdelar i städer där Sverige växer. Vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar
kvadratsmarta och prisvärda bostäder för människor i livets alla faser. Ikano Bostad har 1300 bostäder under produktion samt förvaltar
6000 hyreslägenheter och 500 vårdplatser. Ikano Bostad ingår i Ikano, en internationell företagsgrupp som ägs av familjen Kamprad.
Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. ikanobostad.se

Om oss

Ikano Bostad finns där människor vill bo och där Sverige växer. Där bygger, äger, förvaltar och utvecklar företaget hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Idag förvaltar Ikano Bostad cirka 6 000 hyresrätter och har cirka 1 300 bostäder i produktion. Ikano Bostad bildar tillsammans med Ikano Vårdboende affärsområdet Fastigheter inom Ikano, en internationell företagsgrupp som ägs av familjen Kamprad. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. ikanobostad.se