Ikano Bostad Stockholm Holding AB Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

Delårsrapport för 1 januari – 30 september 2015

  • Hyresintäkterna ökade med 4,1 % (5,1 %) främst beroende på slutförda ombyggnadsprojekt samt omförhandlade hyror och uppgick till 201,5 mkr (193,6 mkr).

  • Ytvakansgrad vid periodens slut var 0,9 % (1,2 %).

  • Rörelseresultat före värdeförändringar förbättrades med 6,8 mkr främst beroende på ökade hyresintäkter. Rörelseresultatet uppgick till 94,1 mkr (87,3 mkr).

  • Värdeförändring på förvaltningsfastigheter uppgick till 153,3 mkr (93,2 mkr), vilket motsvarar en värdeökning på 4,5 % (3,1 %). Den orealiserade värdeförändringen beror på lägre avkastningskrav samt ökade hyresnivåer.

  • Koncernen använder sig sedan oktober 2014 av räntederivatinstrument. Värdeförändringen på räntederivat har påverkat resultatet negativt med 4,8 mkr.

  • Resultat efter skatt uppgick till 150,9 mkr (108,1 mkr), beroende på högre värdeförändring på förvaltningsfastigheter.

För mer information kontakta:

Maria Rydén, CFO, Affärsområde Fastigheter

Tel: +46 73-429 25 65

maria.ryden@ikano.se

För mer information se www.ikanobostad.se .

Informationen är sådan som Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2015.

Ikano Bostad äger, utvecklar och bygger hyres- och bostadsrätter i Stockholm, Mälardalen, Göteborg och Öresund. Ikano Bostad är en del av affärsområdet Fastigheter som är en långsiktig fastighetsägare. Affärsområdet fastigheter ingår i Ikano som ägs av familjen Kamprad. Ikano är en internationell företagsgrupp med verksamheter inom finans, fastigheter, försäkring och detaljhandeL.

Taggar:

Om oss

Ikano Bostad finns där människor vill bo och där Sverige växer. Där bygger, äger, förvaltar och utvecklar företaget hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Idag förvaltar Ikano Bostad cirka 6 000 hyresrätter och har cirka 1 300 bostäder i produktion. Ikano Bostad bildar tillsammans med Ikano Vårdboende affärsområdet Fastigheter inom Ikano, en internationell företagsgrupp som ägs av familjen Kamprad. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. ikanobostad.se