Bokslutskommuniké för Image Systems AB (publ) januari-december 2012

Linköping den 18 februari 2013

Fjärde kvartalet 2012
· Nettoomsättningen uppgick till 46,5 (25,3) Mkr.
· Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA förbättrades till 3,5 (-12,8) Mkr.
· Poster av engångskaraktär uppgick till -20,3 (-10,6) Mkr och avser främst nedskrivning av goodwill och övriga immateriella tillgångar.
· Rörelseresultatet uppgick till -18,0 (-14,1) Mkr.
· Resultatet efter skatt uppgick till -18,5 (-15,5) Mkr.
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,10 (-0,39) kr.
· Orderingången uppgick till 34,8 (21,0) Mkr.
· Bruttomarginalen uppgick till 67 (68) procent.

Januari-december 2012
· Nettoomsättningen uppgick till 132,8 (88,5) Mkr.
· Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till -12,1 (-18,7) Mkr.
· Poster av engångskaraktär uppgår till -19,7 (-11,2) Mkr.
· Rörelseresultatet uppgick till -38,7 (-23,0) Mkr.
· Resultatet efter skatt uppgick till -40,7 (-25,2) Mkr.
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,26 (-0,81) kr.
· Orderingången uppgick till 137,1 (78,6) Mkr.
· Orderstocken uppgick till 46,7 (8,6) Mkr.
· Bruttomarginalen uppgick till 68 (69) procent.

Styrelsens försäkran
Undertecknade försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Linköping den 18 februari 2013

Styrelsen

Thomas Wernhoff, Ordförande    
Ingemar Andersson, Styrelseledamot
Katarina G Bonde, Styrelseledamot
Fredrik Lindgren, Styrelseledamot
Hans Isoz, VD

Kommande rapporteringstillfällen:
Årsredovisningen 2012 finns tillgänglig på bolagets hemsida, Vecka 16 2013
Delårsrapport januari-mars 2013, 3 maj 2013
Årsstämma 2013, 3 maj 2013
Delårsrapport april-juni 2013, 22 augusti 2013
Delårsrapport juli-september 2013, 7 november 2013
Bokslutskommuniké 2013, 13 februari 2014


Informationen i denna delårsrapport är sådan som Image Systems AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2013 klockan 08.30 (CET).

Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på bolagets hemsida www.imagesystems.se .

Frågor besvaras av:

Hans Isoz, VD, telefon 0706 23 40 48, e-post hans.isoz@imagesystems.se
Klas Åström, CFO telefon 08-546 182 23. e-post klas.astrom@imagesystems.se

Image Systems AB, Ågatan 40, 582 22 Linköping. Organisationsnummer 556319-4041.

Image Systems är en global leverantör av produkter och tjänster inom bildbehandling. Koncernens verksamhet är uppdelad i tre affärsområden; Digital Vision som specialiserat sig på bildbehandling och skanning av film och video för medieindustrin, RemaSawco som automatiserar och effektiviserar sågverk genom on-line kontroll och on-line kvalitetssortering av timmer samt Motion Analysis som utvecklar och säljer lösningar för rörelseanalys från höghastighetskameror samt skannrar till försvarsindustrin.

Image Systems svenska verksamhet utgår från kontor i Linköping, Stockholm, Nyköping, Västerås och Sundsvall. Den globala närvaron upprätthålls via sälj- och servicekontor i USA, Storbritannien och Finland samt via ett stort nätverk av distributörer runt om i världen. Bolaget grundades 1988 och är noterat på NASDAQ OMX Small Cap där aktien handlas under tickern IS.

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se