Bokslutskommuniké för Image Systems AB (publ) januari-december 2017

Starkt förbättrat helårsresultat

Ökad orderingång och förbättrat resultat för fjärde kvartalet

Fjärde kvartalet 2017

• Intäkterna uppgick till 43,3 (46,0) Mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 7,0 (5,5) Mkr.
• Rörelseresultatet uppgick till 5,1 (3,9) Mkr.
• Positiv skatteeffekt 11,4 (-) Mkr.
• Resultatet efter skatt uppgick till 16,1 (4,2) Mkr.
• Orderingången uppgick till 35,3 (33,9) Mkr.
• Bruttomarginalen uppgick till 63 (59) procent.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,42 (0,11) kr.

Januari-december 2017

• Intäkterna uppgick till 133,6 (123,9) Mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 8,5 (1,4) Mkr.
• Rörelseresultatet uppgick till 1,1 (–5,0) Mkr.
• Resultatet efter skatt uppgick till 11,7 (–5,4) Mkr.
• Orderingången uppgick till 136,1 (127,6) Mkr.
• Orderstocken uppgick till 36,9 (29,3) Mkr.
• Bruttomarginalen uppgick till 64 (65) procent.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,31 (–0,14) kr.

VD har ordet

Orderingången för det fjärde kvartalet var något högre jämfört med förra året, dock lyckades vi inte leverera intäkter i samma nivå som motsvarande kvartal 2016. Bruttomarginalen i de projekt som levererats under kvartalet har förbättrats och vi lyckades förbättra resultatet (EBITDA) till 7,0 (5,5) Mkr. 
Det är glädjande att konstatera att Image Systems nu redovisar förbättringar på helåret över hela linjen och vi redovisar ett positivt resultat per aktie på 0,31 kr. Delar av de förlustavdrag som uppkommit under tidigare år kan nu med tillförsikt aktiveras och påverkar resultatet efter skatt positivt. 

RemaSawco 

Affärsområdet gör ett kvartal präglat av installationer. Ett antal installationer har dock förskjutits i tid vilket påverkar intäkterna negativt. RemaSawco har under  kvartalet gjort en omfattande omorganisation av verksamheten med mål att skapa ännu högre utvecklingstakt och förbättrad lönsamhet. Vår vision är att vara en ledande leverantör av det framtida Digitala Sågverket varför vi i samband med denna omorganisation även genomför en rekryteringskampanj. Vi har under kvartalet tagit marknadsandelar i Baltikum i och med lyckosamma Boardscannerförsäljningar. 


Motion Analysis

Motion Analysis gör ett starkt kvartal med både förbättrad försäljning och resultat jämfört med föregående år. Detta kan till viss del hänföras till aktiverade utvecklingskostnader som tagits för den nya mjukvaruplattform som Motion Analysis avser att lansera under 2018–2019. Den asiatiska marknaden har visat på tillväxt under kvartalet och under helåret.

Finansiell information

Fjärde kvartalet 

Orderingången ökade till 35,3 (33,9) Mkr. Orderstocken uppgick per 31 december 2017 till 36,9 (29,3) Mkr. Intäkterna uppgick till 43,3 (46,0) Mkr varav 3,5 (1,0) avser aktiverade utvecklings-kostnader. Brutto-marginalen ökade till 63 (59) procent, till stor del beroende på en lägre andel inköpt hårdvara, vilket ger en högre bruttovinstmarginal. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskriv-ningar EBITDA uppgick till 7,0 (5,5) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 16,1 (4,2) Mkr. I resultatet ingår aktiverade förlustavdrag om 11,4 Mkr. Aktivering av förlustavdragen sker enligt IAS 12 och baseras på de senaste årens positiva resultatutveckling. Intäkter och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 4.  

Januari-december

Orderingången ökade till 136,1 (127,6) Mkr och orderstocken ökade per 31 december till 36,9 (29,3) Mkr. Intäkterna uppgick till 133,6 (123,9) Mkr varav 7,4 (3,8) avser aktiverade utvecklingskostnader. Bruttomarginalen uppgick till 64 (65) procent. Den något lägre bruttomarginalen beror på en ändrad produktmix, med ökad andel inköpt hårdvara vilket ger en lägre bruttomarginal. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 7,4 (6,4) Mkr, varav avskrivningar på koncern-mässiga övervärden uppgick till 6,1 (6,3) Mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar och ned-skrivningar, EBITDA, uppgick till 8,5 (1,4) Mkr. Finansnettot försämrades till –0,8 (–0,4) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 11,7 (–5,4) Mkr. Under perioden har en skatteintäkt om 11,4 Mkr bokats upp avseende 53 Mkr av det förlustavdrag som tidigare ej åsatts något värde. Kvarvarande förlustavdrag som ännu ej åsatts något värde uppgår till 214 Mkr. Intäkter och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 4.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 8,2 (4,4) Mkr, varav 5,0 (3,8) Mkr avser aktivering av utvecklingsprojekt i RemaSawco och 2,4 Mkr avser aktiverade utvecklingskostnader i Motion Analysis avseende den nya plattformen.
Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av checkkredit uppgick per den 31 december 2017 till 9,3 (7,9) Mkr.
Det operativa kassaflödet förbättrades med 2,0 Mkr under 2017 till –0,6 (–2,6) Mkr.
Soliditeten uppgick per 31 december 2017 till 67 (56) procent. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,1 (0,1) ggr.  

Forskning och utveckling 

RemaSawco

RemaSawco har under kvartalet följt sin tidigare kommunicerade utvecklingsstrategi och har bland annat uppgraderat Boardscannern med nya algoritmer avseende nya komplexa defektområden. Inom ramen för vår satsning på det Digitala Sågverket har ett antal steg tagits där vi bland annat utvärderar vår spårbarhetsteknologi i befintliga produkter på såglinjen. Vidare har vi under perioden infört ett antal matchningsprogram mellan Röntgenavsyning i timmersortering och Boardscanner vid Brädhantering hos ett antal slutkunder.

Motion Analysis

Under det fjärde kvartalet har Motion Analysis fortsatt vidareutveckla DIC med fokus på prestanda-förbättringar eftersom modulen är oerhört beräknings-intensiv. Vidare har utvecklingsarbete för ett nytt turn-key mätsystem inom DIC påbörjats där affärsområdet planerar att släppa ett integrerat system HW/SW under 2018 till marknaden. Motion Analysis har under kvartalet arbetat intensivt med sin nya teknikplattform och har lanserat den första betaversionen till kund. Det är en applikation som innehåller nytt användargränssnitt, nyskriven målföljare samt ny logik. Den årliga stora produktreleasen av TEMA som släpptes under perioden har också ett antal viktiga förbättringar. Denna release förväntas fortsätta driva på försäljning av såväl nya licenser som supportavtal till befintliga kunder.

Totalt har utvecklingskostnader om 7,4 (3,8) Mkr aktiverats i RemaSawco och Motion Analysis. Totala balanserade utvecklingskostnader i balansräkningen uppgår till 14,4 Mkr, och avser dels fyra utvecklingsprojekt i RemaSawco om totalt 12.0 Mkr samt ett utvecklingsprojekt i Motion Analysis om 2,4 Mkr.

Moderbolag

Moderbolagets intäkter uppgick till 2,8 (0,4) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till –5,1 (–8,9) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till 1,5 (–5,5) Mkr. Bolaget har erhållit netto 5,0 Mkr i koncernbidrag från Image Systems Nordic AB. Investeringar i anläggnings-tillgångar uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Moderbolagets disponibla likvida medel, per 31 december 2017 uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. 
Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 december 2017 till 56,3 (54,8) Mkr och soliditeten uppgick till 80 (84) procent.  

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 68 (68).  

Aktiekapital och antalet aktier

Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2017 till 3 823 192,20 kronor. Antalet aktier uppgår den 31 december 2017 till 38 231 922 st.  

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. 

Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas den 3 maj 2018 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Snickaregatan 40 i Linköping. 

Valberedning

Valberedning som består av Hans Karlsson, Ingemar Andersson och Thomas Wernhoff kommer lämna sina förslag i god tid före årsstämman.
Händelser efter rapportperiodens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapport-periodens utgång.

Redovisningsprinciper

Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårs-rapporten för Image Systems-koncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

De nya och ändrade standarder och tolkningar som skall tillämpas från och med 1 januari 2017 har inte haft någon materiell inverkan på koncernens finansiella rapporter.

Effekterna av IFRS 15 på bolagets finansiella rapporter är oväsentlig. Image Systems har tillämpat IFRS 15 med ”full  retrospective approach” dvs. omräkning av 2017 enligt nya principerna. I övrigt är redovisningsprinciper och beräkningsmetoder oförändrade från dem som tillämpades i 2016 års årsredovisning. Införandet av IFRS 9 per den 1 januari 2018 kommer inte ha någon väsentlig påverkan på bolagets finansiella rapporter.  Bolaget har ännu inte analyserat effekterna av IFRS 16.

Bokslutskommunikén för moderbolaget Image Systems AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redo-visning för juridisk person.
Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 7 och relevanta avstämningar finns på sidan 9.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som t.ex. risker i förändrade valutakurser.
En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2016. I övrigt har inga väsentliga nya eller förändrade risker och säkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Linköping den 8 februari 2018

Styrelsen

Kommande rapporteringstillfällen:

Årsredovisningen 2017 finns tillgänglig på bolagets webbplats. April 2018
Delårsrapport januari-mars 2018: 3 maj 2018 
Årsstämma: 3 maj 2018   
Delårsrapport april-juni 2018: 30 augusti 2018 
Delårsrapport juli-september 2018:  26 oktober 2018 
Bokslutskommuniké 2018: 8 februari 2019

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 8 februari 2018 klockan 08.30.

Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på bolagets webbplats http://www.imagesystems.se  

Frågor besvaras av:

Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Klas Åström, CFO, telefon 013-200 100. e-post klas.astrom@imagesystems.se 

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2016 omsatte koncernen 124 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap-lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystems.se

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera