Delårsrapport för Digital Vision AB januari - september 2001

Nettoomsättningen uppgick till 57,8 (57,2) Mkr
Resultat före skatt uppgick till -31,3 (-21,1) Mkr, inklusive kostnader av engångskaraktär om 11,8 Mkr
Orderingången uppgick till 56,8 (48,2) Mkr
Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 28,6 (16,3) Mkr, med ett rörelseresultat på -0,4 (-5,5) Mkr, exklusive engångskostnader
 
Fortsatt stark orderingång i USA
Åtgärdsprogram initierat med besparingar på 21 Mkr på årsbasis, ger full effekt från och med andra kvartalet 2002
Leveransstoppet hävt i sin helhet
 
Försäljning och marknad
Digital Visions nettoomsättning under årets första nio månader uppgick till 57,8 (57,2) Mkr, en ökning med 1% jämfört med samma period föregående år.
Bolagets resultat före skatt uppgick till -31,3 (-21,1) Mkr, inklusive kostnader av engångskaraktär om 11,8 Mkr. Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 28,6 (16,3) Mkr, med ett resultat på -10,1 (-5,3) Mkr. Exklusive engångskostnader uppgick rörelseresultatet till 0,4 (-5,5) Mkr. Orderingången under perioden uppgick till 56,8 (48,2) Mkr en ökning med 18%. Orderstocken per 30 september 2001 uppgick till 13,0 (23,7) Mkr. Trots att flera viktiga marknader visar fortsatt låg marknadsaktivitet ökade orderingången under perioden. Detta beror främst på försäljnings-framgångar på den amerikanska marknaden. Orderingången under perioden för verksamheten i USA var 26,6 (14,8) Mkr, en ökning med 79 %.Förändring i bruttomarginalen under tredje kvartalet beror i huvudsak på kostnader av engångskaraktär. Justering av lagervärde har påverkat marginalen med 9,6 Mkr.Periodens stora marknadsaktivitet var IBC-mässan i Amsterdam. Framför allt riktades intresset mot Digital Visions nya brusreducerings-system AGR-IV och Valhall-kontrollsystemet.Arbetet med att certifiera bolagets produkter har genomförts enligt plan. Samtliga produkter som idag aktivt saluförs av bolaget är nu certifierade. Bolaget har också erhållit en ETL-certifiering för sin tillverkningsprocess. Detta kommer att förenkla framtida produktlanseringar.
 
Affärsområde Media Mastering
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 47,2 (44,0) Mkr, en ökning med 7% jämfört med samma period föregående år. Orderingången ökade med 51% jämfört med samma period föregående år och uppgick till 46,4 (30,7) Mkr. Orderstocken per 30 september 2001 uppgick till 12,0 (18,8) Mkr. Digital Visions nya brusreduceringssystem AGR-IV har fått ett mycket positivt mottagande på marknaden. Leveranser av AGR-IV beräknas påbörjas under slutet av oktober. Även det nya Valhall-kontrollsystemet har fått ett positivt mottagande. Leveranser av Valhallsystem, som försenats, beräknas tidigast att påbörjas under nästa års första kvartal. Bolaget ser en fortsatt ökning i efterfrågan på Media Masteringsystem för högupplöst videoformat.
 
Affärsområde Media Networking
Nettoomsättningen under årets första nio månader uppgick till 10,6 (13,2) Mkr, en minskning med 20% jämfört med samma period föregående år.Orderingången under samma period minskade med 41% till 10,3 Mkr (17,5). Orderstocken per 30 september 2001 uppgick till 1,1 (4,9) Mkr, en minskning med 78%.
Under september har bland annat en order från amerikanska Rainbow Networks på fyra stycken BitPack för server-applikationer erhållits. Även inom detta område förväntas en ökad efterfrågan på system som klarar högupplöst videoformat. Digital Vision kommer att inom en snar framtid lansera BitPack-HD för högupplöst videoformat.
Inom affärsområdet pågår fortsatt framtagning av nästa generation produkter. Lanseringar förväntas ske tidigast under början av nästa år.
 
Forskning och utveckling
Kostnaderna för forsknings- och utvecklingsverksam-heten under perioden uppgick till 18,6 (18,1) Mkr, vilket motsvarar 32 (32)% av nettoomsättningen. Kostnadsökningen för forsknings- och utvecklings-verksamheten under perioden är av tillfällig art och består av dels kostnader för CE/ETL-arbete dels av att bolaget anställt utvecklingsingenjörer för att ersätta ett antal konsulter. Konsulterna beräknas vara avvecklade till årsskiftet med något enstaka undantag. Forsknings- och utvecklingsarbetet har under perioden fortsatt inriktats på Valhall, nästa generation bildbehandlingssystem, och Media Networking-produkter.
 
Investeringar och finansiell ställning
Koncernens investeringar uppgick under perioden till 1,7 (2,0) Mkr. Investeringarna avser huvudsakligen dator- och testutrustning. Likvida medel per 30 september 2001 uppgick till 13,1 (27,4) Mkr. Soliditeten uppgick till 78 (85)%.
 
Moderbolag
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 49,9 (48,5) Mkr och resultat efter skatt uppgick till -25,9 (-14,9) Mkr. Investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 1,1 (1,9) Mkr. Moderbolagets likvida medel per 30 september 2001 uppgick till 12,3 (26,2) Mkr.
 
Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.
 
Framtidsutsikter
Bolagets resultat kommer fortsatt att påverkas av arbetet med produktutveckling och rationalisering.
Under perioden har ett åtgärdsprogram initierats för att sänka bolagets kostnader. Effekterna av detta kommer att bli fullt synliga först under nästa års andra kvartal. Kostnadsbesparingar beräknas till 21 Mkr på en 12-månadersbasis. Kostnader av engångskaraktär på maximalt 4 Mkr kommer att belasta bolaget under fjärde kvartalet för genomförande av åtgärds-programmet.
 
Kommande rapporteringstillfällen:


Bokslutskommuniké 15 februari 2002


Stockholm den 17 oktober 2001
Harry Vesanen
Verkställande direktör
Frågor besvaras av
verkställande direktör Harry Vesanen, telefon: 08-546 182 00, e-mail: harry.vesanen@digitalvision.se
Uppgifterna i denna delårsrapport har inte granskats av Digital Visions revisorer.

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar