Delårsrapport för Image Systems AB (publ) januari - september 2013

Tredje kvartalet 2013

 • Fortsatt resultatförbättring
 • Nyemission om 48,9 Mkr efter emissions-kostnader genomförd
 • Högre intäkter och sänkta kostnader förbättrar resultatet
 • Intäkterna ökade till 35,5 (24,6) Mkr
 • Rörelseresultatet EBITDA förbättrades till 0,2 (-5,0) Mkr
 • Rörelseresultatet EBIT förbättrades till -2,3 (-6,8) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,1 (-7,3) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,04) kr
 • Orderingången uppgick till 25,6 (31,6) Mkr
 • Orderstocken uppgick till 39,2 (55,4) Mkr
 • Bruttomarginalen uppgick till 69 (71) procent

 Januari-september 2013

 • Intäkterna uppgick till 105,8 (86,3) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till -4,5 (-15,6) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -11,8 (-20,7) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till -14,8 (-22,2) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,15) kr
 • Orderingången uppgick till 106,8 (102,3) Mkr
 • Orderstocken uppgick till 39,2 (55,4) Mkr
 • Bruttomarginalen uppgick till 67 (69) procent

VD har ordet

Intäkterna för tredje kvartalet ökade glädjande nog med över 40 procent jämfört med samma period förra året. Tillsammans med lägre kostnadsbas innebar det att rörelseresultat EBITDA blev positivt för perioden och mer än 5 Mkr bättre än motsvarande period förra året. Arbetet med fortsatta effektiviseringar fortgår dock i syfte att snarast uppvisa en förbättrad och uthållig lönsamhet. Orderingången var något svagare jämfört med föregående år främst beroende på förskjutningar i tid av ett antal större ordrar. Under perioden avslutades också vår nyemission som förbättrade vår soliditet till 57 procent.

RemaSawco uppvisade ett tillfredsställande kvartal resultatmässigt där huvudanledningen var att flera installationer av den nya Boardscannern genomförts. Vi upplever att sågverken har en lite mer positiv syn på tillvaron efter att under flera års tid lidit av svag efterfrågan på sågade trävaror och höga priser på sågtimmer. Det är dock fortsatt svårbedömt och den eventuella efterfrågeökningen sker från en låg nivå. Givet dessa marknadsförutsättningar är det därför förtroendeingivande att RemaSawco visar tillväxt under perioden med kraftigt förbättrad lönsamhet jämfört med föregående år.        

Digital Vision hade ett svagt kvartal orderingångsmässigt med fortsatt låg investeringsvilja hos kunderna främst i Asien och USA. Även om omsättningen är bättre än föregående år och kostnaderna väsentligt lägre räcker det inte för att nå lönsamhet under perioden. Vi fortsätter effektiviseringsarbetet som parallellt med lansering av ett antal nya produkter syftar till att affärsområdet snarast skall bli lönsamt.

Motion Analysis redovisar ett otillfredsställande kvartal med både lägre omsättning och sämre resultat än föregående år. Affärsområdet påverkades negativt av den närapå obefintliga investeringsviljan i USA samtidigt som den asiatiska marknaden svek under perioden. Vi arbetar med att etablera ännu fler distributionspartners i syfte att öka omsättning och förbättra lönsamheten för affärsområdet. Vidare arbetar vi med att bredda kundbasen för vår militära skanner. För årets första nio månader är omsättningen och resultatet fortfarande bättre än föregående år trots det svaga tredje kvartalet.  

Intäkter och resultat

Tredje kvartalet

Orderingången uppgick till 25,6 (31,6) Mkr och orderstocken uppgick per 30 september till 39,2 (55,4) Mkr. Intäkterna uppgick till 35,5 (24,6) Mkr.

Bruttomarginalen uppgick till 69 (71) procent. De något ökade kostnaderna (övriga externa kostnader och personalkostnader) avser huvudsakligen förvärvet av RemaSawco AS i Norge. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 2,5 (1,8) Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden uppgick till 2,0 (1,2) Mkr.

Rörelseresultatet

Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA förbättrades till 0,2 (-5,0) Mkr och resultatet efter skatt uppgick till -3,1 (-7,3) Mkr. Förbättringen beror i huvudsak på den ökade försäljningen. Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 4.

Januari-september

Orderingången uppgick till 106,8 (102,3) Mkr och orderstocken uppgick per 30 september till 39,2 (55,4) Mkr. Intäkterna uppgick till 105,8 (86,3) Mkr.

Bruttomarginalen uppgick till 67 (69) procent. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 7,3 (5,1) Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden uppgick till 5,7 (3,4) Mkr.

Rörelseresultatet

Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA förbättrades till -4,5 (-15,6) Mkr och resultatet efter skatt uppgick till -14,8 (-22,2) Mkr. Förbättringen beror dels på ökad försäljning dels på kostnads-besparingar. Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 4.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 2,2 (51,6) Mkr, varav immateriella anläggningstillgångar 2,2 (49,9) Mkr och avser i sin helhet förvärvet av RemaControl AS. Disponibla likvida medel inklusive den del av ej utnyttjadecheckkrediten om 15 (20) Mkr uppgick per den 30 september 2013 till 4,2 (3,7) Mkr. Soliditeten uppgick den 30 september till 57 (41) procent. Det operativa kassaflödet uppgick till -21,8 (-48,5) Mkr. Nyemissionen om 48,9 Mkr efter emissions-kostnader har använts för att stärka bolagets finansiella ställning. Nettoskuldsättningsgraden sjönk till 0,2 (0,7) ggr.

Forskning och utveckling

Under perioden har utvecklingen fortsatt av nya produktgenerationer.

Moderbolag
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 30,7 (26,7) Mkr och resultat efter skatt uppgick till -36,9 (-7,8) Mkr. Resultatet har påverkats negativt av nedskrivningar av fordringar på dotterföretag om 32,9 (-) Mkr.

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (46,3) Mkr. Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive den del av ej utnyttjad checkkredit om uppgick per den 30 september 2013 till 1,0 (0,1) Mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 september 2013 till 59,0 (112,1) Mkr och soliditeten uppgick till 68 (74) procent. Nyemissionen om 48,9 Mkr efter emissionskostnader har använts för att reducera bolagets skulder.

Nyemission

Vid den extra bolagsstämman den 2 juli beslöts att ändra bolagsordningen och i två steg sänka aktiens kvotvärde från 10 öre till 4 öre. Stämman beslöt även att bemyndiga styrelsen att genomföra en nyemission. Med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 2 juli 2013 beslutade styrelsen att genomföra en nyemission om 705 820 148 aktier till ett totalt värde om cirka 56,5 Mkr. Aktieägarna hade företrädesrätt att teckna 4 nya aktier för varje befintlig aktie. Teckningskursen fastställdes till 8 öre per ny aktie. Teckningsperioden löpte under perioden 5-19 augusti 2013. Emissionen var fullt garanterad genom tecknings- och garantiförbindelser

Emissionen om 56,5 Mkr har använts på följande sätt:

emissionskostnader om 7,6 Mkr, kvittning av lån från huvudägarna 17,8 Mkr, kvittning av reverslån 8,2 Mkr kvittning av andra skulder 3,0 Mkr. Återbetalning av reverslån 9,7 Mkr, banklån 5,0 Mkr samt leverantörsskulder 5,2 Mkr.

Närståendetransaktioner

Image Systems har per den 12 april erhållit lån om 16,6 Mkr på marknadsmässiga villkor från huvudägarna Tibia Konsult och Horninge. Efter återbetalning av det tidigare lån om 6,6 Mkr som förföll den 31 mars från samma huvudägare har bolaget erhållit ytterligare 10 Mkr netto. Lånet löper till den 1 september 2013 med en årsränta om 15 procent.

Huvudägarna Tibia Konsult och Horninge har i ovanstående nyemission kvittat sina lån inklusive upplupen ränta mot aktier. VDs lönefordran samt hälften av säljarna till RemaSawco:s säljarreverser har också kvittats mot nya aktier. Styrelseledamoten Ingemar Andersson har erhållit ett extra arvode om 50 000 kronor avseende arbete med kapital-anskaffningen.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 94 (77). Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 93 personer.

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 30 september 2013 till 882 275 185 st med ett kvotvärde om 4 öre.

Valberedning

Till valberedning inför årsstämman 2014 har följande valberedning utsetts; Karl-Johan Wattsgård (ordförande) representerande Tibia Konsult AB, Peter Ragnarsson representerande LMK Ventures och Isak Wernhoff representerande Horninge AB. Samt styrelsens ordförande Thomas Wernhoff, med Thomas Wernhoff som sammankallande.

Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas den 6 maj 2014, kl 14 00 i bolagets lokaler på Telefonvägen 30 i Hägersten.

Redovisningsprinciper

Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Image Systems koncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Nya och omarbetade standarder och tolkningar som tillämpats från och med 1 januari 2013 är följande:

IFRS 13 Värdering till verkligt värde – standarden har införts för att skapa en enhetlig definition av verkligt värde och en enhetlig värderingsmetodik för mätning av verkligt värde. Nya upplysningskrav tillkommer också. IFRS 13 har inte haft någon väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna.

Det redovisade värdet avseende finansiella instrument ”redovisade till upplupet anskaffningsvärde” överensstämmer med verkligt värde per 30 september 2013. Image Systems har inga finansiella instrument redovisade till verkligt värde per 30 september 2013.

Ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter – innebär nya upplysningskrav av komponenter redovisade inom övrigt totalresultat på poster som kommer att omklassificeras till årets resultat och vilka som aldrig kommer att omklassificeras till årets resultat. I övrigt är redovisningsprinciper och beräkningsmetoder oförändrade från dem som tillämpades i 2012 års årsredovisning.

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Risker och osäkerhetsfaktorer

En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2012. Några ytterligare väsentliga risker bedöms inte ha tillkommit under perioden.

Linköping den 7 november 2013

Hans Isoz

Verkställande direktör

Kommande rapporteringstillfällen:

Bokslutskommuniké 2013 :     13 februari 2014
Årsstämma:                      6 maj 2014

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Image Systems AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2013 klockan 08.30 (CET).

Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på bolagets webbplats www.imagesystems.se .

Frågor besvaras av:

Hans Isoz, VD, telefon 0706 23 40 48, e-post hans.isoz@imagesystems.se

Klas Åström, CFO, telefon 08-546 182 23. e-post klas.astrom@imagesystems.se

Image Systems AB, Ågatan 40, 582 22 Linköping. Organisationsnummer 556319-4041.

Taggar:

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se