Delårsrapport för Image Systems AB (publ) januari – september 2015

Fortsatt resultatförbättring och ett förbättrat kassaflöde.

Tredje kvartalet 2015

 • Intäkterna ökade till 29,8 (20,9) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,8 (1,5) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,2 (–0,1) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till –0,5 (–2,4) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till –0,01 (–0,27) kr
 • Orderingången uppgick till 18,0 (18,1) Mkr
 • Orderstocken uppgick till 42,8 (34,0) Mkr
 • Bruttomarginalen uppgick till 59 (80) procent

Januari – september 2015

 • Intäkterna uppgick till 88,0 (65,7) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 3,9 (–2,8) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till –0,9 (–7,6) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till –3,6 (–11,8) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till –0,16 (–1,34) kr
 • Orderingången uppgick till 103,0 (75,9) Mkr
 • Orderstocken uppgick till 42,8 (34,0) Mkr
 • Bruttomarginalen uppgick till 65 (78) procent

VD har ordet
Intäkterna under tredje kvartalet ökade med 43 procent till 29,8 Mkr jämfört med föregående år. Resultatet före avskrivningar ökade något till 1,8 (1,5) Mkr. Orderingången för det tredje kvartalet på 18,0 Mkr hamnade i nivå med de senaste årens tredje kvartal. Den goda utvecklingen under det första halvåret avmattades under de säsongsmässigt svagare sommarmånaderna. Vi gör dock bedömningen att vi inte förlorat några affärer utan att de endast har förskjutits i tid och vi förväntar oss ett starkare fjärde kvartal. Ackumulerat har orderingången ökat med 36 procent jämfört med föregående år. Den totala orderstocken på 42,8 Mkr, som förbättrats med 8,8 Mkr i förhållande till motsvarande kvartal förra året, innebär stora möjligheter till fortsatt förbättrat resultat under fjärde
kvartalet då huvuddelen av orderstocken levereras ut. Rullande 12 månader (perioden 1 oktober 2014- 30 september 2015) uppgick intäkterna till 123,7 Mkr och EBITDA till 9,3 Mkr.

RemaSawco erhöll en order på 8 Mkr avseende en ny produkt för optimering av nyttjandet av timmerstocken med en första delleverans under Q4 2015. Den intensiva produktutvecklingen som pågår i bolaget, se vidare under forskning och utveckling, kommer ytterligare stärka bolagets position på hemmamarknaden samt förbättra bolagets möjligheter till internationell expansion. Intäkterna ökade med 58 procent jämfört med föregående år. Under kvartalet har satsningar gjorts på nyrekryteringar av personal samt ökad marknadsföring. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 2,0 (1,9) Mkr.

Motion Analysis redovisar orderingång, intäkter och resultat för tredje kvartalet som är något lägre än föregående år. Detta beror i huvudsak på en försenad skannerleverans, som kommer att levereras under oktober och intäktsföras under fjärde kvartalet. Omsättningen uppgick till 4,3 (5,2) Mkr och rörelseresultatet uppgick till 1,1 (1,6) Mkr.

Bolagets finansiella situation har kraftigt förbättrats dels genom den i maj genomförda nyemissionen och dels genom det förbättrade resultatet. Detta möjliggör fler offensiva satsningar inom produktutveckling men även förvärv av kompletterande produkter.

Nettoomsättning och resultat

Tredje kvartalet
Orderingången uppgick till 17,4 (18,1) Mkr och orderstocken uppgick per 30 september till 42,8 (34,0) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 29,8 (20,9) Mkr en ökning med 43 procent och är helt hänförlig till RemaSawco.

Bruttomarginalen uppgick till 59 (80) procent. Den lägre bruttomarginalen är beroende på den ökade försäljning Boardscanners, som innehåller en högre andel inköpt hårdvara.

Rörelseresultatet
Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,8 (1,5) Mkr. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 1,6 (1,6) Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden uppgick till 1,6 (1,5) Mkr.
Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till
0,5 (2,4) Mkr.
Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 5.

Januari september
Orderingången ökade med 36 procent till 103,0 (75,9) Mkr och orderstocken uppgick per 30 september till 42,8 (34,0) Mkr. Nettoomsättningen ökade med 34 procent till 88,0 (65,7) Mkr.

Bruttomarginalen uppgick till 65 (78) procent. Den lägre bruttomarginalen beror på en ändrad produktmix i RemaSawco, med ökad andel Boardscanners med en högre andel inköpt hårdvara.

Rörelseresultatet
Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 3,9 (
2,8) Mkr. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 4,8 (4,8) Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden uppgick till 4,8 (4,5) Mkr.
Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till
3,6 (11,8) Mkr. Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 5.

Investeringar och finansiell ställning
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 2,0 (0,3) Mkr. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad checkkredit på 10 (10) Mkr uppgick per den 30 september 2015 till 19,0 (5,8) Mkr. Efter den i maj genomförda nyemissionen om 55,9 Mkr före emissionskostnader om 5,1 Mkr uppgick soliditeten den 30 september 2015 till 66 (30) procent.
I nyemissionen kvittades lån till huvudägarna med 26,6 Mkr och 5,2 Mkr användes till återbetalning av bryggfinansieringen från Erik Penser Bank. Det operativa kassaflödet förbättrades under tredje kvartalet till 4,7 (0,1) Mkr och ackumulerat uppgick det till -10,5 (-15,8) Mkr. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,0 (1,9) ggr.

Forskning och utveckling
Under perioden har RemaSawco dels arbetat med produktutveckling i enlighet med fastställd release- och utvecklingsplan.
Förutom detta har följande projekt prioriterats: 

AIS del I och II:
Fortsatt arbete med att utveckla AIS, ett system som kombinerar modern optisk 3D-mätning med en röntgenmätram. Med hjälp av denna information, tillsammans med information från vårt brädskannersystem spåras brädan tillbaka till ursprungsstocken vilket öppnar upp för en mängd olika möjligheter. En av dessa är att det enkelt går att ta fram nya kvalitetsmodeller till röntgen-mätramen för förbättrad timmersortering.

AIS del I kommer att avslutas med mycket bra resultat under Q4. Parallellt med det startar vi ett fortsättningsprojekt, "AIS II". Inom ramen för detta projekt kommer första delen av AIS att implementeras hos vår kund, Stenvalls Trä samt att vi även tar steget att använda röntgenmätram i såglinjen för att ytterligare förbättra optimeringen med hjälp av såväl den inre kvalitén som den yttre formen.

Beröringsfri hållfasthetsortering:
RemaSawco har utvecklat ett beröringsfritt system för maskinell hållfasthetssortering av brädor. För närvarande pågår en certifieringsprocess av applikationen hos SP (Sveriges Tekniska Forsknings-institut) som planeras vara klar under Q4. Efter detta kommer denna innovativa och världsunika produkt finnas med som en del av vårt erbjudande i applikation RS-BoardScannerQ.
Totalt har utvecklingskostnader om 1,6 Mkr aktiverats i balansräkningen.

Under kvartalet har Motion Analysis i huvudsak ägnat sig åt att utveckla TrackEye inom ramen för kundfinansierade utvecklingsprojekt åt det amerikanska försvaret. Vi har även arbetat med att utveckla vår kamerastyrningsmodul, också detta inom ramen för finansierade projekt mot Ford och Fiat Chrysler.

Moderbolag
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0,7 (18,3) Mkr, minskningen är en följd av avyttringen av huvuddelen av bolagets verksamhet till Digital Vision, och resultat efter skatt uppgick till -7,7 (-28,9) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick per den 30 september 2015 till 1,7 (0,2) Mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 september 2015 till 31,0 (25,4) Mkr och soliditeten uppgick till 66 (37) procent.

Närståendetransaktioner
I samband med nyemissionen kvittades 26,6 Mkr av ägarlånen till aktier. Det kvarvarande ägarlånen uppgår per sista september 2015 till 5,6 Mkr och löper till 31 december 2016. Amortering och räntebetalning görs kvartalsvis.

Valberedning
Till valberedning inför årsstämman 2016 har följande valberedning utsetts; Hans Karlsson (ordförande) representerande Tibia Konsult AB, Peter Ragnarsson representerande LMK Forward AB och Thomas Wernhoff representerande eget innehav.

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas den 12 maj 2016, kl.14.00 i bolagets lokaler på Ågatan 40 i Linköping

Personal
Medelantalet anställda uppgick till 67 (72).

Antalet aktier
Antalet aktier uppgår den 30 september 2015 till 38 231 922 st.

Händelser efter rapportdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapport-periodens utgång.


Linköping den 5 november 2015

Klas Åström
Tf. Verkställande direktör

Kommande rapporteringstillfällen:

Bokslutskommuniké 2015           11 februari 2016
Delårsrapport januari- mars 2016    12 maj 2016
Årsstämma                                        12 maj 2016

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Image Systems AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2015 klockan 08.30 (CET).
Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på bolagets webbplats
www.imagesystems.se.

Frågor besvaras av:
Klas Åström, tf. VD, telefon 013-200 100. e-post
klas.astrom@imagesystems.se
Image Systems AB, Ågatan 40, 582 22 Linköping. Organisationsnummer 556319-4041.


Om Image Systems
Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företagets vänder sig till en mängd branscher globalt och verksamheten bedrivs i de två affärsområdena RemaSawco Motion Analysis.

Image Systems har ca 70 anställda på kontor i Linköping, Stockholm, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt utomlands i Norge och Finland. År 2014 omsatte koncernen 101 Mkr. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under tickern IS. För ytterligare information besök vår hemsida på www.imagesystems. se

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se