Delårsrapport för Image Systems AB (publ) januari-mars 2018

Lägre intäkter men ökad orderstock

Första kvartalet 2018
• Intäkterna uppgick till 22,3 (29,0) Mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till –1,5 (0,2) Mkr.
• Rörelseresultatet uppgick till –3,4 (–1,5) Mkr.
• Resultatet efter skatt uppgick till –3,5 (–1,6) Mkr.
• Orderingången uppgick till 27,4 (31,5) Mkr.
• Orderstocken uppgick till 44,3 (32,9) Mkr.
• Bruttomarginalen uppgick till 83 (67) procent.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,09 (–0,04) kr.

VD har ordet

Image Systems fortsätter att investera i sin långsiktiga strategi att skapa ett ”centre of excellence” inom beröringsfri mätteknik. Vi har under perioden arbetat intensivt med att skapa förutsättningar för framtida tillväxt på exportmarknader vilket vi hoppas skall ge resultat redan under innevarande år. Motion Analysis har under kvartalet sålt sitt första ”turn-key” system inom DIC, vilket borgar för att utvecklingsplanen ligger i fas med kundernas förväntningar.

Orderingången för det första kvartalet var något lägre jämfört med förra årets starka första kvartal, och intäkter var 6,7 Mkr lägre än motsvarande kvartal 2017. Bruttomarginalen var betydligt högre än föregående år, till stor del på grund av färre projektleveranser vilka medför högre intäkter men lägre bruttomarginal. EBITDA resultatet var 1,7 Mkr lägre än samma period föregående år –1,5 (0,2) Mkr.t

RemaSawco
Det första kvartalet har präglats av mindre leveranser med hög bruttomarginal. Vi har arbetat vidare med att stärka vårt produktutbud och arbetat intensivt med internationalisering, både vad gäller våra produkters utformning som säljkanaler.

Motion Analysis
Motion Analysis gör ett anständigt kvartal, dock med något lägre omsättning och resultat än föregående år. Det lägre resultatet är direkt förknippat med lägre omsättning. Affärsområdet arbetar intensivt med att ta sina nya produkter till marknaden och intensifierar sina ansträngningar att ta fram både nya produkter och nya partnerskap.

Finansiell information

Första kvartalet

 Orderingången minskade till 27,4 (31,5) Mkr. Orderstocken uppgick per 31 mars 2018 till 44,3 (32,9) Mkr. Intäkterna uppgick till 22,3 (29,0) Mkr varav 1,7 (0,9) avser aktiverade utvecklingskostnader. Bruttomarginalen ökade till 83 (67) procent, till stor del beroende på en högre andel mjukvara, vilket ger en högre bruttovinstmarginal. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till –1,5 (0,2) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till –3,5 (–1,6) Mkr. Intäkter och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 4.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 2,1 (1,5) Mkr, varav 1,9 (1,1) Mkr avser aktivering av utvecklingsprojekt. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av checkkredit uppgick per den 31 mars 2018 till 6,8 (6,0) Mkr. Det operativa kassaflödet försämrades med 3,6 Mkr jämfört med samma period föregående år till –2,5 (1,1) Mkr. Soliditeten uppgick per 31 mars 2018 till 67 (62) procent. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,1 (0,1) ggr.g

Forskning och utveckling 

RemaSawco

RemaSawco har under det första kvartalet fortsatt enligt den uppgjorda planen att anpassa och utveckla befintliga produkter mot det digitala Sågverket. Vi har även tagit fram nya optimeringsalgoritmer inom både Sågverk och Timmersortering. Hållfasthetscertifiering för nya exportmarknader har initierats.

Motion Analysis

Under perioden har den första varianten av DIC System inom den nya kategorien inbyggda system sett dagens ljus. Med detta ’turnkey’ system, har vi målet att skapa en ny marknad för DIC mätning där enkelhet och kort ledtid från systemuppsättning till resultat är i fokus. Detta första system utgör dessutom grunden för framtagning av mer komplexa diton i denna familj, bland annat med snabbare kameror, bättre ljuskällor och ytterligare stöd för användaren. Parallellt med processen kring de inbyggda DIC systemen har arbete inletts för att att skapa nästa generation flexibla DIC system. En hörnsten i detta arbete, som involverar både utvecklingsteam och produktteam, handlar om att finna nya systemlösningar för att skapa mervärde. Ett nytt kunddrivet projekt inom teknikområdet Machine Vision har dessutom körts igång. Teknikområdet är intressant och förväntas bereda nya möjligheter för framtida erbjudanden. Projektet är en förstudie i förmågan att identifiera och analyera händelser i bilder, snarare än att mäta rörelser.

Moderbolag

Moderbolagets intäkter uppgick till 0,9 (0,6) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till –1,3 (–1,4) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till –1,4 (–1,4) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Moderbolagets disponibla likvida medel, per 31 mars 2018 uppgick till 0,1 (0,1) Mkr.

Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 mars 2018 till 54,9 (53,4) Mkr och soliditeten uppgick till 79 (81) procent.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 72 (68). 

Aktiekapital och antalet aktier

Aktiekapitalet uppgick per den 31 mars 2018 till 3 823 192,20 kronor. Antalet aktier uppgår den 31 mars 2018 till 38 231 922 st.

Händelser efter rapportperiodens utgång 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapport-periodens utgång.

Redovisningsprinciper

Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Image Systemskoncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

De nya och ändrade standarder och tolkningar som skall tillämpas från och med 1 januari 2018 har inte haft någon materiell inverkan på koncernens finansiella rapporter. I övrigt är redovisningsprinciper och beräkningsmetoder oförändrade från dem som tillämpades i 2017 års årsredovisning. Införandet av IFRS 9 per den 1 januari 2018 har inte haft någon väsentlig påverkan på bolagets finansiella rapporter.

Bolaget har ännu inte analyserat effekterna av IFRS 16 fullt ut.

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i enlighet med år sredovisningslagen och Rådet förfinansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redo-visning för juridisk person.

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 7 och relevanta avstämningar finns på sidan 9.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som t.ex. risker i förändrade valutakurser. En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2017. I övrigt har inga väsentliga nya eller förändrade risker och säkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Linköping den 3 maj 2018

Johan Friberg

VD

 

Kommande rapporteringstillfällen:

Årsstämma
Delårsrapport april-juni 2018 
Delårsrapport juli-september 2018
Bokslutskommuniké 2018
3 maj 2018
30 augusti 2018
26 oktober 2018
8 februari 2019

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 3 maj 2018 klockan 13.00.

Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på bolagets webbplats http://www.imagesystems.se  

Frågor besvaras av:

Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Klas Åström, CFO, telefon 013-200 100. e-post klas.astrom@imagesystems.se 

Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping. Organisationsnummer 556319–4041.


Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap-lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Taggar:

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se