Digital Vision genomför Optionsprogram

Stockholm 14 mars 2000. Vid styrelsemöte den 14 mars 2000 har styrelsen för DV Sweden AB beslutat föreslå ordinarie bolagsstämman den 25 april 2000 att genomföra optionsprogram till anställda och nytillkomna ledamöter av bolagets styrelse. Detta kommer att genomföras genom utgivande av skuldebrev förenat med 200.000 st. avskiljbara optionsrätter. Utspädningseffekten beräknas bli ca 3,6 procent vid fullt utnyttjande.
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall besluta att bolaget genom utgivande av skuldebrev skall upptaga ett lån på nominellt 1.000 kronor. Skuldebrevet skall vara förenat med 200.000 st. avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i bolaget, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med högst 400.000 kronor. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall rätt att teckna skuldebrevet med optionsrätter tillkomma endast dotterbolaget Digital Vision (UK) Ltd, med villkor att detta bolag avskiljer optionsrätterna och erbjuder dessa till anställda inom DV Sweden-koncernen och nytillkomna ledamöter i styrelsen enligt vad som anges nedan. Skuldebrevet skall emitteras till en kurs motsvarande skuldebrevets nominella belopp jämte ett belopp om 13 kronor per optionsrätt, tillsammans 2.601.000 kronor. Varje optionsrätt till nyteckning ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget om nominellt två kronor under tiden från och med den 1 juni 2001 till och med den 31 maj 2003. Teckningskursen per aktie skall fastställas till 180 % av den genomsnittliga betalkursen för aktier i bolaget under tiden från och med den 2 maj 2000 till och med den 12 maj 2000.
 
Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman skall besluta om godkännande av dotterbolaget Digital Vision (UK) Ltd's vidareförsäljning av optionsrätter på följande villkor.
 
Det pris som skall erläggas för optionsrätterna skall fastställas av oberoende värderingsinstitut med tillämpning av den s k Black-Scholes metoden eller annan vedertagen värderingsmetod. Initialt skall anställda inom DV Sweden-koncernen som var tillsvidareanställda i Sverige eller Storbritannien den 15 maj 2000, samt nedan angivna styrelseledamöter, erbjudas att förvärva optionsrätter enligt följande:
 


Kategori Antal, garanterat Antal, högst
VD i moderbolaget, 5.000   10.000  
Ledningsgruppen i moderbolaget,        
Gruppchefer,Tekniska specialister,        
Dotterbolagschef DVUK, samt        
Styrelseledamöter, nyvalda vid stämma 25/4 2000        
Övriga anställda 1.500   3.000  
 
De optionsrätter som ej överlåts i samband med erbjudandet enligt ovan skall på ovan angivna villkor kunna erbjudas personer som efter den 15 maj 2000 anställs inom DV Sweden-koncernen. Såvitt gäller anställda i DVUK förutsätts därvid dels att förvärv av optionsrätter lagligen kan ske, dels att det, enligt styrelsens bedömning, kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
 
Godkännandet skall gälla intill nästa ordinarie bolagsstämma.
 
Utspädningseffekten med avseende på aktiekapital och röster beräknas komma att bli cirka 3,6 procent, räknat efter fullt utnyttjande av samtliga utestående optionsrätter.
 
Kommande information från Digital Vision:


Årsredovisning
20 mars, 2000. Ordinarie bolagsstämma 25 april, 2000 Delårsrapport 3 månader 25 april, 2000 Delårsrapport 6 månader 10 augusti, 2000 Delårsrapport 9 månader 18 oktober, 2000 Bokslutskommuniké år 2000 februari 2001
 
DV Sweden AB (publ)
Peter Weiss
Verkställande Direktör
 
 
Fakta om Digital Vision
Digital Vision utvecklar system för digital slutbearbetning av bland annat spelfilm, TV-serier, drama och TV-reklam samt komprimering för distribution på DVD, Video-On-Demand och via framtidens bredbands Internet. Digital Vision erbjuder också system för programöverföring online och offline, speciellt inriktat på High Definition TV.
Kunder finns huvudsakligen inom media-, film/video-, och digital-TV-branschen. Bland företagets kunder kan nämnas SVT, Canal+, BBC, Warner Bros., Sony Pictures, HBO och Starchoice. Marknaden för Digital Visions produkter är global och drygt 90% av företagets försäljning ligger utanför Sverige.
Företaget grundades 1988. Digital Visions koncern består av ett svenskt moderbolag samt tre utländska försäljningsbolag i Storbritannien, USA och Kanada. Digital Vision är noterat på Stockholms fondbörs O-lista.

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar