Digital Visions erbjudande till konvertibelägare att teckna aktier genom kvittning av fordran har erhållit en anslutningsgrad överstigande 80 procent

Konvertibelägare till mer än 80 procent av den utestående f.d. konvertibellånet har valt att kvitta sin konvertibelfordran, som förföll den 31 december 2010, mot nytecknade aktier i Digital Vision AB. En 80-procentig anslutningsgrad till kvittningsemissionen möjliggör genomförandet av en fullt garanterad företrädesemission om cirka 54 MSEK, förvärvet av Image Systems AB och bildandet av en industriellt stark koncern med fokus på att tillvarata möjligheterna i den snabbt växande marknaden för bildbaserade informationshanteringssystem.

Samgåendet mellan Digital Vision och Image Systems är en industriellt motiverad affär som bedöms medföra synergier på såväl intäkts- som kostnadssidan. Bolagens specialisering på bildfångst, avancerad digital bildbehandling och rörelseanalys innebär att den nya koncernen får ett starkare erbjudande inom flera olika marknadssegment. Den nya koncernens erbjudande bedöms vara attraktivt för såväl befintliga som nya kunder.

"- Det är mycket glädjande att den sista osäkerheten kring nyemissionen och förvärvet av Image Systems AB nu är undanröjt. Förvärvet innebär att vi skapar bättre förutsättningar för lönsamhet och tillväxt i koncernen. Bolaget får nu en stabil finansiell grund och tillgång till nya marknadskanaler.", säger Bengt Broman, VD Digital Vision AB.

För information om förvärvet av Image Systems AB hänvisas till Digital Visions hemsida och särskilt pressmeddelande.


För ytterligare information:

Bengt Broman, Vd, telefon 08-546 182 30, e-post bengt.broman@digitalvision.se
För information om respektive företag, besök: www.digitalvision.tv  och www.imagesystems.se

Digital Vision erbjuder innovativa produkter för färgkorrigering, förbättring och restaurering av bilder samt system för överföring av bilder till digitala medier. Produkterna används globalt av ledande TV- och filmbolag samt av företag inom slutbearbetningsindustrin för färdigställande av TV-program samt spel och reklamfilm. Företaget är ledande inom digital bearbetning av bilder i 2K/4K.

Digital Vision AB grundades 1988. Koncernen består i dag av det svenska moderbolaget samt två helägda dotterbolag, Digital Vision US i Los Angeles, USA och Digital Vision UK i London, England samt ett försäljningskontor i Hong Kong. Företaget upprätthåller sin globala närvaro genom ett nätverk av kvalificerade distributörer. Digital Vision är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap-lista.

Äganderätten till alla ovan namngivna varumärken, oavsett om de är kända eller inte, tillhör deras respektive företag.

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2016 omsatte koncernen 124 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystems.se

Prenumerera

Dokument & länkar