Emission av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier samt utställande av köpoptioner till personal

Stockholm, 2001-12-12 - Vid styrelsesammanträde i Digital Vision AB (publ) den 11 december 2001 beslutades att uppta ett förlagslån om 81 kronor förenat med 8.100 avskiljbara optionsrätter som vardera berättigar till nyteckning av en aktie i Digital Vision AB till en teckningskurs om 21 kronor. Skuldebreven har tecknats av det helägda dotterbolaget Digital Vision Development AB som efter avskiljande av optionsrätterna kommer att använda dessa för att säkerställa fullgörande av optionsutfästelser enligt ett av bolagsstämman den 10 maj 2001 beslutat optionsprogram.
 
Styrelsen beslutade även att utställa 6.000 köpoptioner till personalen enligt bolagets optionsprogram. Optionerna berättigar till förvärv av aktier i Digital Vision AB under tiden från och med den 1 oktober 2002 till och med den 31 augusti 2005, till ett pris av 21 kronor.
 
Kommande rapporteringstillfällen:

Bokslutskommuniké år 2001 15 februari 2002
 
Stockholm den 12 december 2001 Digital Vision AB (publ)
 
Harry Vesanen
Verkställande Direktör
 
Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV inom tre affärsområden:
  • Media Mastering, digital slutbearbetning av bland annat spelfilm, reklam- och TV-produktioner samt anpassning till DVD
  • Media Networking, anpassning av bild och ljud till digitala sändningsnät
  • Digital Cinema, digitalisering av traditionell film för visning på bio
Företaget grundades 1988. Digital Vision-koncernen består av ett svenskt moderbolag samt tre utländska försäljningsbolag i Storbritannien, USA och Kanada. Verksamheten utgörs av utveckling, tillverkning, försäljning och support av system. Tillverkningen sker dels genom kontraktstillverkare, dels i egen regi. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens O-lista
 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Harry Vesanen, Digital Vision AB (publ) telefon: 08-546 182 00, fax: 546 182 79
e-mail: harry.vesanen@digitalvision.se, hemsida: www.digitalvision.se

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar