Image Systems AB (publ) beslutar om och fastställer villkoren för den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 56,5 Mkr

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Linköping den 5 juli 2013

Med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 2 juli 2013 har styrelsen i Image Systems beslutat att genomföra en nyemission om högst 705 820 148 aktier till ett totalt värde om högst cirka 56,5 Mkr.

Företrädesemissionen i sammandrag:

  • Aktieägare i Image Systems har företrädesrätt att teckna 4 nya aktier för varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 31 juli 2013.
  • Teckningskursen är 8 öre per ny aktie. Vid full teckning tillförs Image cirka 56,5 Mkr före emissionskostnader.
  • Teckningsperioden löper under perioden 5-19 augusti 2013.
  • Emissionen är fullt garanterad genom tecknings- och garantiförbindelser.

Bakgrund och motiv
Under 2012 förvärvades samtliga aktier i Sawco Holding AB och i RemaControl Sweden AB, vilka var ledande leverantörer inom skanning och analys till sågverksindustrin. De förvärvade bolagen bildade tillsammans affärsområdet RemaSawco. Syftet med förvärven var att kunna möjliggöra ett komplett erbjudande med analyssystem för de tre sågverkslinjerna timmersortering, justerverk och hyvleri, vilket skapar en unik marknadsposition med förutsättningar för internationell expansion och hög tillväxt. RemaSawcos internationella expansion har påbörjats genom förvärv i Norge och genom att nya distributörsavtal har etablerats i Finland och Ryssland. Drivkrafterna i marknaden är nybyggnation och effektivisering med ökad lönsamhet. RemaSawco står väl rustat inför den stundande konjunkturförbättringen med ökad efterfrågan på sågade trävaror.

I syfte att snarast återvända till lönsamhet har inom affärsområdet Digital Vision genomförts kostnadsbesparingar under 2012. Även inom affärsområdet Motion Analysis har kostnadsbesparingar gjorts. Styrelsen har beslutet om att inga affärsområden kommer att tillåtas visa negativa resultat under 2013.  

Inför det kommande expansionsarbetet krävs en ökning av Image Systems rörelsekapital som i dagsläget inte bedöms tillräckligt för de kommande tolv månaderna. Genom den förestående nyemissionen stärks bolagets kassalikviditet och balansräkning. Av det, genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier, fullt garanterade totala emissionsbeloppet om cirka 56,5 Mkr kommer cirka 43,9 Mkr att användas för återbetalning och kvittning av befintliga skulder. Resterande likvid, uppgående till cirka 5,5 Mkr efter emissionskostnader, avses användas dels för fortsatt expansion inom RemaSawco, dels till finansiering av bolagets verksamhet fram till dess att bolaget blir kassaflödespositivt.

Preliminär tidplan (alla datum hänför sig till 2013)
Måndag 29 juli         Första dag för handel med aktier utan rätt att delta i företrädesemissionen med företrädesrätt
Onsdag 31 juli         Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i företrädesemissionen med företrädesrätt
Fredag 2 augusti      Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
Måndag 5 augusti    Teckningsperiod startar
                              Handel med teckningsrätter startar
Onsdag 14 augusti   Handel med teckningsrätter avslutas
Måndag 19 augusti  Teckningsperioden avslutas
Måndag 26 augusti  Offentliggörande av utfall av företrädesemissionen

Villkor för företrädesemissionen
Styrelsen för Image Systems har beslutat om och fastställt villkoren för företrädesemissionen. De som är registrerade aktieägare i Image Systems på avstämningsdagen den 31 juli 2013 äger företrädesrätt att teckna aktie i emissionen. För varje aktie i Image Systems erhålls fyra teckningsrätter. En teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie mot betalning av teckningskursen 8 öre per aktie.

Tecknings- och garantiförbindelser
Företrädesemissionen är garanterad upp till ett belopp om cirka 56,5 Mkr genom teckningsförbindelser om cirka 29,1 Mkr, motsvarande cirka 52 procent av företrädesemissionen, och avtal om emissionsgaranti om cirka 27,4 Mkr, motsvarande cirka 48 procent av företrädesemissionen. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om tio (10) procent på garanterat belopp. Total garantiprovision uppgår till cirka 2,7 Mkr. Någon ersättning till de som har avgett teckningsförbindelser utgår ej. Teckningsförbindelserna och garantiavtalen har ingåtts av såväl befintliga aktieägare som utomstående parter. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa åtagandena. Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att återfinnas i det prospekt som i enlighet med ovan preliminära tidplan beräknas offentliggöras den 2 augusti 2013.

Som framgick av det pressmedelande som publicerades den 28 juni 2013 har Tibia Konsult AB sökt och beviljats dispens från budplikt av Aktiemarknadsnämnden (AMN 2013:31) avseende infriandet av sina åtaganden som kan medföra att dess aktieinnehav ökar från cirka 19,1 procent till maximalt motsvarande cirka 40 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.  

Aktiestruktur och aktiekapital
Vid extra bolagsstämma den 2 juli 2013 fattades två separata beslut om minskning av aktiekapitalet. Det första beslutet (minskning av aktiekapitalet med 3 529 100 kronor och 74 öre för täckning av förlust) har nu registrerats till följd varav bolagets aktiekapital per dagens datum uppgår till 14 116 402 kronor och 96 öre, fördelat på 176 455 037 aktier med ett kvotvärde om 8 öre per aktie. Det andra beslutet avsåg minskning av aktiekapitalet med 7 058 201 kronor och 48 öre för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Efter registrering av sistnämnda beslut hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet uppgå till 7 058 201 kronor och 48 öre, fördelat på 176 455 037 aktier med ett kvotvärde om 4 öre per aktie. Vid samma bolagsstämma beslutades om ändringar avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i Image Systems bolagsordning. Efter registrering av besluten hos Bolagsverket kommer gränserna avseende aktiekapitalet vara lägst 16 000 000 kronor och högst 64 000 000 kronor och gränserna avseende antalet aktier vara lägst 400 000 000 aktier och högst 1 600 000 000 aktier.

Förestående företrädesemission kommer, vid fullteckning, medföra att aktiekapitalet i Image Systems ökar från 7 058 201 kronor och 48 öre till 35 291 007 kronor och 40 öre och att antalet aktier ökar från 176 455 037 till 882 275 185 aktier genom emission av högst 705 820 148 aktier med ett kvotvärde om 4 öre per aktie, vilket motsvarar en ökning om 80 procent. För befintliga aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen uppkommer således en utspädningseffekt om 80 procent.

Rådgivare
Advokatfirman Delphi är juridisk rådgivare.
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare.

För ytterligare information
Hans Isoz, VD Image Systems: Telefon 070-623 40 48 eller mejl hans.isoz@imagesystems.se
Klas Åström, CFO Image Systems: Telefon 08-546 182 23 eller mejl klas.astrom@imagesystems.se

Detta pressmeddelande innehåller information som Image Systems är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till publicering klockan 13.00 den 5 juli 2013.

Om Image Systems
Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företagets vänder sig till en mängd branscher globalt och verksamheten bedrivs i de tre affärsområdena RemaSawco, Digital Vision och Motion Analysis.

Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Linköping, Stockholm, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt utomlands i Storbritannien, USA, Norge, Finland och Nya Zeeland. År 2012 omsatte koncernen 133 Mkr. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap-lista under tickern IS. För ytterligare information besök vår hemsida på www.imagesystems.se.

VIKTIGT MEDDELANDE
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om att teckna aktier i Image Systems. Ett prospekt om företrädesemissionen som presenteras i detta pressmeddelande och den efterföljande noteringen av nya aktier på NASDAQ OMX Stockholm kommer att sammanställas och inlämnas till Finansinspektionen. Efter det att Finansinspektionen har godkänt och registrerat prospektet kommer det att offentliggöras, och hållas tillgängligt bland annat på Image Systems hemsida.

Distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller till någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. 

###

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås, Sundsvall och Skellefteå samt i Finland och Norge. År 2018 omsatte koncernen 161 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se