Image Systems AB (publ) har slutfört nyemissionen

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. 

Linköping den 16 mars 2012 

Image Systems har slutfört sin nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Totalt tecknades 65 306 412 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande 55,2 procent av nyemissionen. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt 5 873 006  aktier motsvarande 5,0 procent av nyemissionen.  Garanten Vortel Investment Ltd erhöll 47 152 426 aktier motsvarande 39,8 procent av nyemissionen, dessa aktier tecknades i sin helhet av undergaranterna Tibia Konsult AB (Sten K Johnsson) och Thomas Wernhoff.

Betalda tecknade aktier BTA handlas på NASDAQ OMX Stockholm fram till dess att nyemissionen registrerats av Bolagsverket och kommer då att ersättas av aktier. De nyemitterade aktierna beräknas upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm under vecka 14, 2012.

Nyemissionen innebär att Image Systems aktiekapital ökar från 9 860 987 kr till 39 443 948 kr och att antalet utestående aktier ökar från 39 443 948 till 157 775 792. Aktier förvärvade genom nyemissionen berättigar till eventuell utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutats närmast efter nyemissionens registrering.

Apportemissionen avseende förvärven av Sawco Holding och RemaControl Sweden kommer att registreras efter ovanstående emission registrerats hos Bolagsverket.

Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi har varit juridisk rådgivare till Image Systems i samband med nyemissionen.

Prospektet finns tillgängligt på www.imagesystems.tv, www.stockholmcorp.se. och www.aktieinvest.se

Informationen i detta pressmeddelade är sådan som Image Systems AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2012 klockan 08.30 (CET).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Isoz, Vd, telefon 0706 23 40 48, e-post hans.isoz@imagesystems.se
Klas Åström, CFO, telefon 08 546 182 23, e-post klas.astrom@imagesystems.se

 

 

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se