Image Systems AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2012

Linköping den 18 april 2013

Image Systems ABs årsredovisning för 2012 finns från och med idag, torsdagen den 18 april, tillgänglig på bolagets hemsida www.imagesystems.se
I den revisionsberättelse som avlämnats finns en notering med följande lydelse: 
Vi vill fästa uppmärksamhet på avsnitten "Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång" på sida 28 och not 33 samt "Risker och osäkerhetsfaktorer" på sidan 30 och not 3 där styrelsen redogör för den ansträngda likviditeten, bolagets finansiering och varför rapporten har upprättats med antagande om fortsatt drift. Utan att det påverkar vår slutsats ovan vill vi dock fästa uppmärksamheten på att om finansiering inte kan erhållas föreligger en osäkerhet som väcker tvivel om moderbolaget och koncernens förmåga att driva verksamheten vidare.


Frågor besvaras av:
Hans Isoz, VD, telefon 070-623 40 48, e-post hans.isoz@imagesystems.se
Klas Åström, CFO, tel +46 8 546 182 23, e-post klas.astrom@imagesystems.se

Om Image Systems
Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företagets vänder sig till en mängd branscher globalt och verksamheten bedrivs i de tre affärsområdena RemaSawco, Digital Vision och Motion Analysis.

Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Linköping, Stockholm, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt utomlands i Storbritannien, USA, Finland och Nya Zeeland. År 2012 omsatte koncernen 133 Mkr. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap-lista under tickern IS. För ytterligare information besök vår hemsida på imagesystems.se

 

###

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Image Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
18 april 2013.

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar