Image Systems slutför förvärvet av Limab Oy

Image Systems AB har idag slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i det finländska företaget Limab Oy. Limab Oy, med kontor i  S:t Michel och Helsingfors, är verksamt inom beröringsfri mätteknik med tillämpningar i sågverksindustrin och kompletterar affärsområdet RemaSawco med både produkter och marknadsandelar, framför allt i Finland, Baltikum och Ryssland.

Limab Oy, under namnändring till RemaSawco Oy, har 22 anställa och omsatte under det brutna räkenskapsåret 2017-03-01--2018-02-28 cirka 56 MSEK med ett resultat efter skatt om knappt 15 MSEK. Bolaget har förvärvats på skuldfri basis för en köpeskilling om 6,1 MEUR (cirka 62,5 MSEK), varav den initiala köpeskillingen om 4,0 MEUR (cirka 41,0 MSEK) har erlagts. En tilläggsköpeskilling om 2,1 MEUR (cirka 21,5 MSEK) kommer att betalas under två år under förutsättning att Limab Oy:s nuvarande aktieägare kvarstår som anställda. Förvärvet har finansierats genom banklån om 41,5 MSEK och en säljarrevers om 2,1 MEUR (cirka 21,5 MSEK). Lånefinansieringen kan senare komma att refinansieras via en nyemission. Affären förväntas påverka Image Systems vinst per aktie positivt under innevarande år och fortsättningsvis.

Tillträde har skett och Limab Oy konsolideras i Image Systems-koncernen från och med den 1 juni 2018.

Proforma resultaträkning*                                                                     Image Systems 

(Ej granskad av bolagets revisor)                                                                     Image Systems                                inkl. Limab Oy 

MSEK  2017-01-01--12-12-31  2017-03-01--2018-02-28 
Intäkter  133,6  188,1 
Råvaror och förnödenheter  –47,7  –66,7 
Övriga externa kostnader  –19,7  –27,2 
Personalkostnader  –57,7  –67,4 
EBITDA  8,5  26,8 
Avskrivningar  –7,4  –10,1 
Rörelseresultat  1,1  16,7 
Finansnetto –0,8 –5,7
Resultat före skatt  0,3  11,0
Skatt 11,4 8,7
Periodens resultat  11,7  19,7
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 11,7 19,7
Resultat per aktie, proforma 0,31 0,52

                                                                                                                                                                                                               

*) Proforma Image Systems inklusive Limab Oy omfattar räkenskapsår och kalenderår 2017 för Image Systems och räkenskapsår 2017-03-01--2018-02-28 för Limab Oy. Bolaget bedömer att Limab Oy:s brutna räkenskapsår 2017/2018 väl reflekterar Limab Oy:s resultatutfall under kalenderåret 2017.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juni 2018 klockan 13.30 (CEST) genom ovanstående kontaktpersons försorg. 

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har knappt 100 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Finland och Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystems.se 

Taggar:

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar