Kommuniké från årsstämma i Image Systems AB (publ)

Vid årsstämma i Image Systems AB (publ) den 12 maj 2016 fattades huvudsakligen följande beslut:

  •  Resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen fastställdes.
  •  Ingen utdelning lämnades för det gångna räkenskapsåret. Den balanserade vinsten om 56,5 Mkr balanserades i ny räkning.
  • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
  • Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt 100 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter. Till ordföranden i revisions- och ersättningsutskottet utgår därtill ett särskilt arvode om 50 000 kronor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Thomas Wernhoff (ordförande), Ingemar Andersson, Örjan Johansson samt att nyvälja Ulrika Hagdahl och Jan Swedin.
  • Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning med samma innehåll som fattades beslut om vid föregående årsstämma.
  • Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med i huvudsak samma innehåll som fattades beslut om vid föregående årsstämma.
  • Årsstämman beslutade om emissionsbemyndigande enligt styrelsens förslag.
  • Årsstämman beslutade om incitamentsprogram till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.

Linköping den 12 maj 2016

Image Systems AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Image Systems AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2016 klockan 08.30 (CET).

Frågor besvaras av:
Klas Åström, CFO, telefon 013-200 100. e-post klas.astrom@imagesystems.se

Ytterligare information finns på bolagets hemsida www.imagesystemsgroup.se.

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås, Sundsvall och Skellefteå samt i Finland och Norge. År 2018 omsatte koncernen 161 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera