Kommuniké från årsstämma i Image Systems AB (publ)

Linköping den 3 maj 2018     

Vid årsstämma i Image Systems AB (publ) den 3 maj 2018 fattades huvudsakligen följande beslut: 

  •  Resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen fastställdes.
  •  Ingen utdelning lämnades för det gångna räkenskapsåret. Den balanserade vinsten om 52,5 Mkr balanserades i ny räkning.
  •  Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
  •  Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 195 000 kronor till styrelsens ordförande samt 130 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter. Till ordföranden i revisions- och ersättningsutskotten utgår därtill ett särskilt arvode om 65 000 kronor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  •  Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Thomas Wernhoff (ordförande), Örjan Johansson Jan Swedin samt att nyvälja Catharina Lagerstam.
  •  Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning med samma innehåll som fattades beslut om vid föregående årsstämma.
  •  Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattnings-havare med i huvudsak samma innehåll som fattades beslut om vid föregående årsstämma.
  •  Årsstämman beslutade om emissionsbemyndigande enligt styrelsens förslag.
  •  Årsstämman beslutade om incitamentsprogram till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.

Linköping den 3 maj 2018

Image Systems AB (publ)

Frågor besvaras av:

Klas Åström, CFO, telefon 013-200 100. e-post klas.astrom@imagesystems.se

Ytterligare information finns på bolagets hemsida www.imagesystemsgroup.se.

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap-lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Taggar:

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera