Kommuniké från extra bolagsstämma i Image Systems AB (publ)

Linköping den 2 juli 2013

Vid extra bolagsstämma i Image Systems AB (publ) den 2 juli 2013 fattades huvudsakligen följande beslut:

  • Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet med 3 529 100 kronor och 74 öre för täckning av förlust. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och kommer att medföra att aktiens kvotvärde sänks från 10 öre till 8 öre per aktie.
  • Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet med 7 058 201 kronor och 48 öre för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och kommer att medföra att aktiens kvotvärde sänks från 8 öre till 4 öre per aktie. Beslutet är villkorat av att det vid registreringen av minskningen hos Bolagsverket även registreras en kapitalökning minst motsvarande minskningen varigenom varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.
  • Stämman beslutade om ytterligare ändring av bolagsordningen. Beslutet innebär att aktiekapitalgränserna ändras till lägst 16 000 000 kronor och högst 64 000 000 kronor samt att antalet aktier ska uppgå till lägst 400 000 000 aktier och högst 1 600 000 000 aktier. Beslutet är villkorat av att det vid registrering hos Bolagsverket även registreras en ökning av aktiekapitalet och antalet aktier som minst motsvarar de nya lägsta gränserna.
  • Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att inom bolagsordningens gränser fatta beslut om en eller flera emissioner. Som kommunicerats genom pressmeddelande den 28 juni 2013 har styrelsen för avsikt att utnyttja bemyndigandet för att fatta beslut om en företrädesemission.

Linköping den 2 juli 2013

Image Systems AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Image Systems AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2013 klockan
15.00 (CET).

Frågor besvaras av:
Hans Isoz, VD, telefon 070-623 40 48, e-post hans.isoz@imagesystems.se
Klas Åström, CFO, telefon 08-546 182 23, e-post klas.astrom@imagesystems.se

Ytterligare information finns på bolagets hemsida www.imagesystems.se.

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås, Sundsvall och Skellefteå samt i Finland och Norge. År 2018 omsatte koncernen 161 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera