Valberedningens ledamöter inför Image Systems årsstämma 2012 har nu utsetts

Linköping den 23 mars 2012

Styrelsens ordförande har nu efter genomförd nyemission kontaktat de vid tidpunkten största ägarna som äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen inför årsstämma 2012.

Som en följd av det består valberedningen av Fredrik Lindgren representerande Acqua Wellington Opportunity, Karl-Johan Wattsgård representerande Tibia Konsult AB samt Thomas Wernhoff representerade eget innehav.

Valberedningens förslag och redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman den 11 maj 2012 samt kompletterande information om föreslagna styrelseledamöter kommer att presenteras i kallelse till årsstämman samt på bolagets webbplats www.imagesystems.tv

Informationen i detta pressmeddelade är sådan som Image Systems AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2012 klockan 13.00 (CET).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingemar Andersson, Styrelseordförande, telefon 0706 244 830, e-post: ingemar1.andersson@telia.com

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar