Emissionsprospekt 2007

sammanfattning

Denna sammanfattning ska ses som en introduktion till prospektet och att varje beslut om att teckna aktier enligt erbjudandet skall baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet. Ansvar kan åläggas Bolagets styrelse för uppgifter som ingår eller saknas i sammanfattningen bara om sammanfattningen är vilseledande eller felaktig i förhållandena till de övriga delarna i prospektet. Om aktietecknare väcker talan i domstol utanför Sverige med anledning av uppgifterna i prospektet kan aktietecknaren bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet.

Nyemissionen i korthet
Styrelsen i Impact Coatings har beslutat att öka aktiekapitalet i Bolaget genom en nyemission med stöd av bolagstämmans bemyndigande. Beslutet innebär att de som på avstämningsdagen den 31 oktober 2007 är registrerade som aktieägare äger företrädesrätt att för 10 befintliga aktier teckna 1 ny aktie till teckningskursen 60 kronor. Teckning av aktier ska ske genom kontant betalning under tiden 5 november till och med den 16 november 2007.

Om oss

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer, ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB

Prenumerera

Dokument & länkar