IMPACT COATINGS ÅRSSTÄMMA GENOMFÖRD

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm First North. På årsstämman deltog 47 personer representerande 7,58 % av det totala röstetalet.

På årsstämman beslutades bland annat:

Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning. 

Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett fritt eget kapital, inklusive årets resultat, om 20 527 599 SEK överförs i ny räkning. 

Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 

Till ny styrelse valdes Lars-Erik Nordell, Jan-Eric Sundgren, Christian Sahlén och Göran Felldin

T ill valberedning valdes Bo Gustavsson, Torsten Rosell och Henrik Ljungcrantz

Beslut om ny lydelse i bolagsordningens § 8 där klockslag under anmälningsdagen tas bort

Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission 1 200 000 aktier

Stämman beslutade att genomföra optionsprogram för personalen enligt förslag publicerat i kallelsen.

För mer information kontakta VD Henrik Ljungcrantz, tel. 0706-63 55 80, eller e-mail henrik.ljuncrantz@impactcoatings.se.

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017, kl. 16:30 CET.

---------------------------------------------

Impact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD-ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer.

Bolaget har utvecklat en portfölj av beläggningsprocesser för plast och metall som bl.a. marknadsförs under samlingsnamnet MaxPhase™. Beläggningar med unika prestanda för bl.a. bränslecellsplattor, elektriska kontakter och reflektorer. Impact Coatings erbjuder utöver legoproduktion också beläggningssystemen InlineCoater™, PlastiCoater™ och ReelCoater™ för kunder med Lean-organiserad komponentproduktion som inkluderar PVD.

Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Om oss

Impact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer. Företagets huvudprodukter är beläggningssystemen InlineCoater™, PlastiCoater™ och ReelCoater™ för Lean-organiserad komponentproduktion som inkluderar PVD. Systemen används för ytbehandling av ett stort antal applikationer, bl a i syfte att ersätta guldplätering på elektriska kontakter och kromplätering av plast. Bolaget har också utvecklat en komplett teknologiportfölj för ytbeläggning av bipolära flödesplattor för bränsleceller. Målgruppen består främst av komponenttillverkare för elektronik- och fordonsprodukter. Verksamheten startade 1997 och efter en fas av utveckling och etablering av produkter och tjänster har den globala exploateringen inletts. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på OMX Stockholm First North. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Prenumerera

Dokument & länkar