IMPACT COATINGS ÅRSSTÄMMA GENOMFÖRD

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB, vars aktie är noterad på Nasdac OMX Stockholm First North. På årsstämman deltog 30 personer representerande 17,4% av det totala röstetalet.

På årsstämman beslutades:

-Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning

-Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett eget kapital om 28.616.220kr överföres till ny räkning.

 -Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

-Att fastställa ett arvode uppgående till 450 000 kr för styrelsen fram till tiden för nästa årsstämma.

-Att välja Bo Gustavsson och Torsten Rosell till valberedningskommité intill nästa årsstämma.

-Att antalet ledamöter i styrelsen skall vara fyra samt att välja Göran Holmgren (omval), Torsten Rosell (omval), Lars Erik Nordell (omval) samt Allessandro Perrotta (omval) till styrelsens ledamöter.

-Att som revisor omvälja Kjell Hansson, Ernst&Young AB, samt som revisorssuppleant omvälja Ernst&Young AB.

-Stämman beslutade också enhälligt att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission om sammanlagt högst 2,5 miljoner Euro. Syftet med bemyndigandet är att säkerställa bolagets kapitalbehov. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller med villkor.

Impact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer.

Företagets huvudprodukt är beläggningsmaterialet Silver MaxPhase, som kan ersätta guld på elektriska kontakter. För rationell industriell applicering av materialet, har beläggningssystemen ReelCoater™, InlineCoater™ och PlastiCoater™ utvecklats. Dessa kan även användas för applicering av andra material för t ex dekorativa och optiska applikationer.

Målgruppen består främst av komponenttillverkare för elektronik- och fordonsprodukter.

Verksamheten startade 1997 och efter en fas av utveckling och etablering av produkter och tjänster har den globala exploateringen inletts. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på OMX Stockholm First North. Bolagets certified adviser är Remium Nordic AB.

Om oss

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer, ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB

Prenumerera

Dokument & länkar