Implementa Hebe AB - Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2015

  • Nettoomsättningen för 2015 ökade med 86 % jämfört med föregående år och uppgick till 1 321 tkr (712 tkr), varav Q4 utgör 82 tkr (184 tkr). Ökningen är en följd av en ökad försäljning av främst solcellsrelaterade produkter som nu utgör den största andelen av intäkterna                                                                                                                                 
  • Resultatet för 2015 uppgick till -1 584 tkr (-942 tkr), varav Q4 utgör -630 tkr (-174 tkr). Resultatminskningen under 2015 jämfört med föregående år är en följd av ökade kostnader i samband att takten i Bolagets operationer och aktiviteter ökats                                                                                                                                                                    
  • Under Q4 2015 listades Implementas B-aktie på Nordic MTF                                                                                            
  • Bolagets kassa uppgick per 2015-12-31 till 1 772 tkr (1 689 tkr)

 

 

VD HAR ORDET

 

Nettoomsättningsökning på 86 % under 2015

Under 2015 har flera stora steg tagits för att nå Implementas målsättningar. Exempelvis har 2015 inneburit en nästan fördubblad försäljning samt listning av Implementas B‐aktie på Nordic MTF. Resultatet för 2015 uppgick till -1 584 tkr (-942 tkr), varav Q4 utgjorde -630 tkr (-174 tkr), och en nettoomsättning på 1 321 tkr (712 tkr), varav Q4 utgjorde 82 tkr (184 tkr). 

Resultatminskningen under 2015 jämfört med föregående år är en följd av ökade kostnader i samband att takten i Bolagets operationer och aktiviteter ökats. Nettoomsättningen ökade med 85 % under 2015 jämfört med föregående år, vilket är en följd av en ökad försäljning av främst solcellsrelaterade produkter som nu utgör den största andelen av intäkterna.

Implementa har som målsättning att inom fem år ha minst 10 % av den svenska solcellsmarknaden för nätanslutna system. Implementas ambition är att, som redan sker för produkterna för icke nätanslutna system (husbil, stuga, båt etc.), successivt utöka försäljningen av nätanslutna system till att gälla en större geografisk andel av Sverige.

 

Idag solcellsprodukter – visionen är egna produkter inom förnyelsebar energiområdet

Implementas verksamhet är i dagsläget indelad i två olika kategorier – solenergiprodukter och laboratorieprodukter ‐där tyngdpunkten ligger på solenergiprodukter. Bolagets nyckelpersoner har lång erfarenhet av utveckling av högteknologiska produkter samt patentansökningar och målsättningen är att inom en ettårsperiod lämna in patentansökan på en egen uppfinning inom förnyelsebar energiområdet. Visionen är att förutom att erbjuda reguljära energiprodukter, som t ex solcellspaneler, i en framtid även kunna utvidga sortimentet med egna innovativa produkter inom förnyelsebar energiområdet.

 

Verksamheten

Bolaget erbjuder sedan augusti 2013 CE‐märkta solcellspaneler samt tillhörande kringutrustning från välrenommerade leverantörer med lång erfarenhet i branschen till både privat‐ och företagskunder. Sedan årsskiftet 2014/2015 är Implementa även återförsäljare av högkvalitativa tunnfilmssolpaneler från Futura Energi www.futuraenergi.se. Under Q2 2015 har den första tunnfilmsanläggningen på 20 kW installerats och driftsatts och fler har följt under 2015. Implementa kan även inom Skåne genom samarbetspartner erbjuda montering och installation av system till både privat‐ och företagskunder som önskar koppla in systemen till det befintliga elnätet. Mer information om produkterna finns på vår hemsida www.implementa.se.

 

Marknadsutveckling

Bolaget är sedan hösten 2015 medlem i branschorganisationen Svensk Solenergi www.svensksolenergi.se samt sedan 2014 Solar Region Skåne www.solarregion.se. Mycket talar för att marknaden för solcellsanläggningar står inför en fortsatt mycket positiv utveckling. I januari 2015 fanns enligt pressmeddelande 2015‐03‐16 från Solar Region Skåne 579 nätanslutna solcellsanläggningar i Skåne med en installerad effekt på 7,9 TW. Antalet anläggningar ökade på ett år från 278 till 579 (+108 %) och den installerade effekten från 3,9 till 7,9 TW (+101 %), vilket ger ett medelvärde på 13.6 kWp toppeffekt per anläggning. Det innebär enligt Implementas egen bedömning att totalt minst 100 Mkr hittills har investerats i solcellsanläggningar enbart inom Skåne. Norra halvan av Tyskland (totalt i Tyskland 1,5 miljoner anläggningar i slutet av 2014 enligt branschorganisationen BSW Solar) och Danmark (92 000 anläggningar i slutet av 2015, Energinet Danmark) har ungefär samma solinstrålning som södra halvan av Sverige. Det är rimligt att anta att Sverige kommer att följa samma trend för installationer som dessa två länder, vilket också installationstakten pressmeddelad av Solar Region Skåne indikerar.

 

Marknadsnotering av Implementas Baktie

En expansion av verksamheten med en försäljningsökning av solenergiprodukterna är på väg att realiseras. Målsättningen att lista Implementas B‐aktie uppfylldes genom att aktien listades på Nordic MTF med första handelsdag den 16 december 2015. Aktien handlas under kortnamnet IMHE MTF B. Listningen på Nordic MTF väntas öka marknadskännedomen om Implementa Hebe AB, även på internationell nivå, samt ge dess aktieägare möjligheten till fri aktiehandel.

 

Lund i januari 2015                       

 

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Hebe AB

Implementa Hebe AB, org nr 556581-9272

Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND

Tel: 0732-064500, fax: 046-12 37 60

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Margareta Kriz

 

Implementa Hebe AB säljer solenergiprodukter och tillbehör till privat- och företagskunder. Bolaget har även patent och produkter inom magnetismbaserad nanoteknologi och LifeScience. Bolaget är listat på Nordic MTF. Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi samt uppbyggnad av ett entreprenöriellt innovationshus på den egna fastigheten nära MAX IV och ESS-anläggningarna i den expansiva Lundaregionen i södra Sverige.

 

Om oss

Implementa Hebe AB säljer solenergiprodukter och tillbehör till privat‐ och företagskunder. Bolaget har även patent och produkter inom magnetismbaserad nanoteknolog i och LifeScience. Bolaget är listat på Nordic MTF. Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi samt uppbyggnad av ett entreprenöriellt innovationshus på den egna fastigheten nära MAX IV och ESS‐anläggningarna i den expansiva Lundaregionen i södra Sverige.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia