Delårsrapport januari-september 2001

IMS Data AB Delårsrapport januari-september 2001 För ytterligare information, kontakta: Göran Hjelte, vd och koncernchef, telefon 08-598 911 11 alternativt 0709-17 71 11 · Nettoomsättningen uppgick till 423,4 mkr (407,2) · Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 160,5 mkr (115,2) · Rörelseresultat före goodwill uppgick till -18,1 mkr (-42,7) · Rörelseresultatet för tredje kvartalet före goodwill uppgick till -7,3 mkr (-12,1) · IMS satsar på IT-infrastruktur · Nyemission skapar en stabilare kapitalbas och förstärkt likviditet Koncernchefens kommentar IMS har satsat på att utveckla bolaget till en leverantör av såväl IT- infrastruktur som konsulttjänster. Bolaget redovisar en resultatförbättring med 25 mkr under perioden jämfört med föregående år. De koncerngemensamma kostnaderna har sänkts med 45% (8,1 mkr) jämfört med föregående år. IMS konsultverksamhet redovisar trots resultatförbättringar -11,4 mkr (-20,1). Konsultverksamheten består av två delar, dels tekniktjänster och dels systemutveckling. Tekniktjänsterna har utvecklats positivt medan systemutvecklingsuppdragen påverkats av en fortsatt ökad konkurrens och längre säljcykler. Därför har IMS under kvartalet genomfört en anpassning innebärande en reducering med totalt 25 personer vilket kommer att ge effekt under senare delen av året. IMS har en stark marknadsposition inom området IT-infrastruktur och väljer att fokusera satsningen på detta område. Den pågående omstruktureringen på denna marknad ger IMS möjlighet till ökade marknadsandelar. Med IT-infrastruktur menar IMS teknikrelaterade tjänster, produkter och dataproduktion uppbyggda kring kompetensområdena storage och backup, server based computing, systems management, kommunikation och säkerhet, mail- och grupprogramvara samt design av infrastrukturlösningar. Till områdena systemutveckling samt reklam och varumärkesutveckling avser IMS att finna partners vilka aktivt kan vidareutveckla verksamheterna, så att IMS på sikt kan avveckla sitt engagemang inom dessa områden. IMS Consulting För att möta den ökade konkurrensen inom området systemutveckling har IMS genomfört ytterligare anpassningar av organisationen. IMS teknikrelaterade tjänster fortsätter att utvecklas positivt och behovet av effektiviseringar i företagens IT-miljö påverkas inte lika starkt av konjunkturen. IMS ASP Center Nya uppdrag tillsammans med en befintlig avtalsbas har medfört att nivån för ett positivt resultat under kvartalet passerats. Genom att koncentrera hela driftsverksamheten till en ort kommer IMS sänka kostnaderna ytterligare samtidigt som den nya operativa organisationen skapar en bredare och starkare bearbetning av nya kunder. Edison IMS Trots en lägre försäljning under kvartalet har Edison IMS förbättrat resultatet jämfört med motsvarande period förra året. Nya kunder har bidragit till en positiv utveckling för Edison IMS trots en tuffare marknad som påverkats av det allmänna konjunkturläget. IMS Computer Products Produktverksamheten har under kvartalet ökat försäljningen med 60 mkr genom framförallt en ökad licensförsäljning. En fortsatt hög andel e- handelsförsäljning har trots prisfall och hård konkurrens bidragit till ett positivt resultat för kvartalet. Ekonomisk utveckling Omsättningen uppgick till 423,4 mkr (407,2), en ökning med 16,2 mkr. IMS Consultings omsättning minskade under perioden från 244,8 mkr till 170,7 mkr jämfört med samma period föregående år. Minskningen är främst en följd av en anpassad organisation i samband med bolagiseringen. IMS Computer Products ökade omsättning beror främst på en ökad licensförsäljning under perioden. Omsättning per bolag: Juli-september Januari-september Jan-dec 2001 2000 +/- 2001 2000 +/- 2000 IMS Consulting 40,3 63,6 -23,3 170,7 244,8 -74,1 322,3 IMS ASP Center 4,3 1,9 2,4 15,3 4,2 11,1 10,3 Edison IMS 5,6 6,1 -0,5 14,1 19,4 -5,3 24,0 IMS Computer 111,1 51,0 60,1 232,4 158,8 73,6 246,0 Products Norge 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 -1,2 1,2 Eliminering -0,8 -7,4 6,6 -9,1 -21,2 12,1 -27,5 Summa 160,5 115,2 45,3 423,4 407,2 16,2 576,3 IMS rörelseresultat före goodwillavskrivning uppgick till -18,1 mkr (- 42,7). Resultat efter finansnetto uppgick till -26,4 mkr (-52,6). Resultat efter finansnetto per bolag: Juli-september Januari-september Jan-dec 2001 2000 +/- 2001 2000 +/- 2000 IMS Consulting -6,5 -7,2 0,7 -11,4 -20,1 8,7 -21,3 IMS ASP Center 0,2 -0,7 0,9 -0,1 -1,9 1,8 -2,0 Edison IMS 0,0 -0,8 0,8 -0,6 2,4 -3,0 3,0 IMS Computer 1,4 1,4 0,0 2,1 7,9 -5,8 16,3 Products Norge 0,0 0,0 0,0 0,4 -0,7 1,1 -0,5 Konc.gem -2,8 -5,1 2,3 -9,6 -17,7 8,1 -22,5 kostnader Avskrivning -2,3 -2,5 0,2 -7,2 -7,5 0,3 -10,0 goodwill Omställningskostn 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,0 15,0 -15,0 ad Resultat efter -10,0 -14,9 4,9 -26,4 -52,6 26,2 -52,0 finansnetto Likviditet och finansiell ställning Likvida medel uppgick vid periodens slut till 26,9 mkr (29,0). Kassaflödet under perioden var +2,9 mkr (-14,1). Den löpande verksamheten genererade ett positivt kassaflöde på 7,4 mkr (-9,8), främst som en konsekvens av en minskning av rörelsekapitalet med 18 mkr genom kortsiktig effekt av höga leverantörskrediter, samt negativt rörelseresultat före avskrivning 10 mkr. Periodens investeringar uppgick till 2,7 mkr (7,2). Kassaflödet från finansieringsverksamheten var -1,8 mkr (2,9). Balansomslutningen har under perioden sjunkit med 32,2 mkr till 269,7 mkr. Koncernens soliditet uppgick vid periodens slut till 22,6% (39,5). Eget kapital per aktie var vid periodens slut 4,83 kr (8,05). Nyemission IMS bedömer möjligheterna att utveckla sin position på den svenska marknaden som god. För att stärka större kundåtaganden, skapa en stabilare kapitalbas, öka handlingsutrymmet och kunna tillvarata möjligheterna inför en förbättrad marknadssituation har styrelsen för IMS Data AB idag, beslutat att vid en extra bolagsstämma föreslå en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare innebärande att en gammal aktie berättigar till att teckna en ny aktie i bolaget. De nya aktierna utges till en kurs av 2:20 kr per aktie. Antalet nyemitterade aktier uppgår till 12.626.326 vilket motsvarar ett totalt emissionsbelopp på 27,8 mkr före emissionskostnader. Styrelse och ledning har aviserat att man deltar i emissionen med sin del vilket motsvarar ca 15% av den totala emissionen. Personal Antal anställda i genomsnitt per bolag under januari-september: 2001 2000 +/- IMS Consulting 319 450 -131 IMS ASP Center 18 16 +2 Edison IMS 15 12 +3 IMS Computer 69 76 -7 Products Koncerngemensamma 6 6 0 Totalt 427 560 -133 Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget har under perioden omfattat koncernledning inklusive stab. Nettoomsättningen uppgick till 93,9 mkr (148,0), och avsåg intern vidarefakturering av produkter och tjänster. Periodens nettoresultat uppgick till -13,8 mkr (-26,2). Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20. Tillämpade redovisningsprinciper är desamma som i senaste årsredovisning. Stockholm 2001-10-24 Göran Hjelte Vd och koncernchef Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT01150/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT01150/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar