Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000 Året i sammandrag · Omsättningen ökade med 45 % till 137.854 (94.906) kSEK · Tillväxten inom området automation över 300% · Växt personellt med över 100%. Antal anställda 206 (101) st. · Åtgärdsprogram inletts för att öka lönsamheten · Nya huvudägare och ny styrelse · Engångsposter har belastat resultatet med -2.638 kSEK. · Rörelseresultat -4.060 (1.569) kSEK. · Koncernresultat före skatt -7.274 (2.089) kSEK. Företaget INAC är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Verksamheten organiseras i verksamhetsområdena automation och montage. Kunderna kommer främst från sektorerna papper, kemi, läkemedel och energi. Företaget är etablerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor i Jönköping. Företagets affärsidé är att erbjuda industrin kunnande, tjänster och produkter inom industriell IT och därmed ge kunden en störningsfri produktion till lägsta kostnad. Marknad Efterfrågan på koncernens tjänster har successivt ökat under senare delen av året. Efter ett mycket svagt första halvår har utvecklingen vänt till en stark efterfrågan under andra halvåret. Efter några år med svagare investeringsvilja på grund av full produktion och omstruktureringar märks nu ett klart positivare investeringsklimat inom processindustrin. Verksamheten Enligt fastlagd strategi skall INAC prioritera lönsamhet, tillväxt, kompetenshöjning samt breddning av verksamhetsbasen. Under året genomfördes förvärv av installationsbolaget HITAB Industriteknik AB med tillhörande dotterbolag samt teknikkonsultbolaget TINAB. I början av år 2001 erhölls kompetens inom trådlös kommunikation genom köp av utvecklingsbolaget Iniris Mobile Internet AB. Vid årsskiftet 2001 renodlas koncernstrukturen genom att sammanföra all rörelseverksamhet inom INAC och HITAB till ett rörelsedrivande bolag. Detta för att ta tillvara synergieffekterna mellan dotterbolagen. Den framtida besparingspotentialen är cirka 3-5 MSEK. Moderbolaget kommer efter renodlingen att endast omfatta koncerngemensamma funktioner. För att ytterligare fokusera på INACs kärnverksamhet kommer företagets engagemang i Norge att upphöra. Avvecklingen genomförs under 1:a kvartalet 2001. Goodwill-nedskrivningar och reserveringar har belastat årets koncernresultat med -2,6 MSEK. Verksamhetsområde Montage Beläggningen har stadigt ökat under året och trendbrottet som kom i 3:e kvartalet har fortsatt. Sammantaget under året har dock beläggningsgraden varit lägre än förväntad. Tillskottet av nya etableringar har medfört bra geografisk täckning för att uppfylla kundernas resursbehov. Under 4:e kvartalet erhölls en stor beställning från Modo Paper Husum vilken medför mycket hög beläggning under 1:a kvartalet 2001. Verksamhetsområde Automation Genom förvärv och organisk tillväxt har området expanderat med över 300% under året. Huvuddelen av tillväxten har skett under andra halvåret. Nya etableringar har skett i Helsingborg, Borlänge och Örnsköldsvik. Under slutet av året påbörjades en uppbyggnad av en enhet för järnvägsteknik, vilken bedöms ha en stor framtidpotential. Efterfrågan på områdets tjänster är mycket god och tillväxten ger ett positivt kassaflöde fullt ut från och med årsskiftet 2001. Tidplan för förvärv och avyttringar Förvärv HITAB Industriteknik AB 2000-05- 01 TINAB 2000-07- 01 Iniris Mobile Internet AB 2001-01- 16 Avyttringar Holmquist Elbyrå AB 2000-07- 01 Verkstadsdelen inom Svensk 2000-11- Processautomation AB 01 Optimal Engineering AS 2001-01- 01 Anmärkning TINAB och Svensk Processautomation AB är vilande bolag utan verksamhet. Omsättning och resultat Koncernens omsättning uppgick till 137.854 (94.906) kSEK. Utfakturerade omsättningen uppgick till 137.595 (108.452) kSEK. Koncernens rörelseresultat uppgick till -4.060 (1.569) kSEK. Koncernens resultat före skatt blev -7.274 (2.089) kSEK. Häri ingår en engångspost för nedskrivningar av aktier i dotterbolag om -2.638 kSEK. Moderbolagets omsättning var 83.132 (83.773) kSEK. Utfakturerade omsättningen var 73.140 (97.346) kSEK. Differensen mellan åren i utfaktureringen beror på balansen i nedlagda kostnader i pågående arbete. Rörelseresultat uppgick till -6.180 (2.081) kSEK Moderbolagets resultat före skatt inkl. engångskostnad för nedskrivning av aktier i dotterbolag uppgick till -9.867 (2.615) kSEK. Pågående arbete Jämfört med 1999 har en större andel av utförda uppdrag genomförts på fast räkning. Dessa redovisas som pågående arbete. Befarande förluster redovisas direkt men vinster resultatavräknas inte förrän projektens färdigställandegrad överstiger 90 %. Nedlagda och ej resultatavräknade kostnader var vid årsskiftet 16.266 (2.346) kSEK. För att få en bättre jämförelser kommer successiv resultatavräkning att tillämpas från och med verksamhetsåret 2001. Resultat Det försämrade årsresultatet är i stor utsträckning beroende på en i början av året svag efterfrågan, expansionskostnader inom automationsområdet samt engångskostnader i samband med bolagsförvärv och avyttringar. För att öka lönsamheten har ett handlingsprogram inletts med följande huvudpunkter: - Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 - Projektorganisationen - Projektuppföljningssystem Finansiella poster och investeringar Soliditeten uppgick till 27 (48)%. Koncernens likvida medel uppgick till 9.022 (11.260) kSEK. Koncernens bruttoinvesteringar uppgick till 10.803 (2.115) kSEK. De består till största delen av bolagsförvärv samt inköp av maskiner och datorutrustning. Personal Antalet årsanställda under året var 207 (120) st. Vid årsskiftet hade koncernen totalt 206 (101) st fast anställda. Aktien och aktieutdelning INACs B-aktie är noterad på Stockholms Börsinformation SBI-lista sedan oktober 1998. Antalet aktier uppgår till 1 861 250 st varav 200 000 st utgör A-aktier med 10 röster per aktie och 1 661 250 st utgör B-aktier med en röst per aktie. Antalet aktieägare var vid årskiftet 589 (525) st. INAC fick nya majoritetsägare, Thomas Stenberg respektive Fredrik Strand. De tre röstmässigt största aktieägarna är Thomas Stenberg (37,6%), Fredrik Strand (18,7%) och Arne Carlsson (6,6%). Styrelsen föreslår ordinarie bolagsstämma att ingen aktieutdelning lämnas för verksamhetsåret 2000. Händelser efter periodens utgång - Förvärv av utvecklingsbolaget Iniris Mobile Internet AB. Ger kompetens inom trådlös kommunikation och en ökning av kundvärdet i våra tjänster. - Avveckling av engagemanget i Norge genom försäljning av Optimal Engineering AS och avveckling av Future IT AS. Utsikter för 2001 De förbättrade marknadsförutsättningarna under slutet av 2000 bedöms fortsätta under 2001. Särskilt tydligt gäller detta första halvåret jämfört med motsvarande period 2000. Vidare kommer koncernen att få full effekt av genomförda förvärv samt expansionen inom automation. Information Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum tisdagen den 29 maj klockan 17.00. Plats meddelas senare. Årsredovisning Årsredovisningen för verksamhetsåret 2000 beräknas att utkomma vecka 19 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.inac.se. Den kan även beställas för distribution per post via hemsidan eller på telefon 036- 34 51 50, telefax 036-12 87 99. Rapportdatum Delårsrapport Q1 29 maj 2001 Delårsrapport Q2 29 augusti 2001 Delårsrapport Q3 28 november 2001 Bokslutskommuniké 27 februari 2001 2002 Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Jönköping den 27 februari 2000 Styrelsen Kommunikén finns på vår hemsida: http://www.inac.se. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD Magnus Falkman eller ekonomichef Anders Jaktman på telefon 036-34 51 50. INAC 2000 RESULTATRÄKNING Koncern Koncern Moderbol Moderbol ag ag (kSEK) 2000 1999 2000 1999 Nettoomsättning 137 595 108 452 73 140 97 346 Förändring av pågående -24 -13 573 9 820 -13 573 arbeten Övriga rörelseintäkter 284 27 171 137 854 94 906 83 132 83 773 Rörelsens kostnader : Råvaror och förnödenheter -42 037 -26 088 -28 400 -24 851 Övriga externa kostnader -16 135 -9 344 -10 294 -7 348 Personalkostnader -81 438 -56 499 -49 500 -48 567 Avskrivningar -2 304 -1 406 -1 118 -926 Rörelseresultat -4060 1569 -6180 2081 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och 635 819 222 777 liknande resultatposter Nedskrivning dotterbolag -2 638 -3 277 Räntekostnader och liknande -1 029 -299 -1 002 -254 resultatposter Försäljning aktier -182 Resultat efter finansiella -7274 2089 -10237 2604 intäkter och kostn. Bokslutsdispositioner Förändring 370 100 periodiseringsfond Avskrivningar utöver plan -89 Resultat före skatt -7 274 2 089 -9 867 2 615 Skatt på årets resultat -1 152 441 0 Förändring latent skatt 754 3 Årets resultat -7 672 2 092 -9 426 2 615 BALANSRÄKNING Koncern Koncern Moderbol Moderbol ag ag TILLGÅNGAR (kSEK) 2000 1999 2000 1999 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter 532 709 532 709 Varumärken 397 537 397 537 Goodwill 8 289 2 795 9 218 4 041 929 1 246 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 6 128 4 401 4 321 4 401 Inventarier, verktyg och 2 797 1 432 1 815 1 336 installationer 8 925 5 833 6 136 5 737 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 0 26 494 2 782 Andra långfristiga 0 värdepappersinnehav Långfristiga fordringar 0 koncernbolag Andra långfristiga 209 11 fordringar 209 11 26 494 2 782 S:a anläggningstillgångar 18 351 9 885 33 559 9 765 Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter 808 287 253 258 Pågående arbeten för annans 1 802 1 040 973 1 040 räkning 2 610 1 327 1 226 1 298 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 21 474 13 287 10 119 11 300 Fordringar koncernbolag 746 Skattefordran 1 202 482 290 482 Övriga fordringar 225 181 152 142 Förutbetalda kostnader och 13 822 7 498 11 051 7 498 upplupna intäkter 36 723 21 448 22 359 19 422 Kassa och bank 9 022 11 260 113 10 277 S:a omsättningstillgångar 48 355 34 035 23 698 30 997 S:A TILLGÅNGAR 66 707 43 920 57 257 40 762 EGET KAPITAL OCH SKULDER Koncern Koncern Moderbol Moderbol (kSEK) ag ag Eget kapital 2000 1999 2000 1999 Bundet eget kapital Aktiekapital 931 800 931 800 Överkursfond 12 535 7 441 12 535 7 441 Reservfond 160 160 160 160 Bundna Reserver 3 909 3 604 17 535 12 005 13 626 8 401 Fritt eget kapital Balanserad vinst 8 029 7 042 8 812 6 997 Omräkningsdifferens 7 Årets resultat -7 672 2 092 -9 426 2 615 364 9 134 -615 9 612 S:a Eget kapital 17 899 21 139 13 011 18 012 Obeskattade reserver Avskrivningar utöver plan 400 400 Periodiseringsfond 4 236 4 606 S:a obeskattade reserver 0 0 4 636 5 006 Avsättningar Avsättningar för skatter 3 987 1 402 3 987 1 402 Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag 0 10 0 10 Checkräkningskredit 1 494 1 494 Övriga skulder 13 500 3 639 13 500 3 000 S:a långfristiga skulder 14 994 3 649 14 994 3 010 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 7 052 4 179 5 408 3 784 Skulder till koncernföretag 0 7 270 Övriga skulder 4 461 4 012 1 914 3 111 Upplupna kostnader och 18 315 9 539 10 025 7 839 förutbetalda intäkter S:a kortfristiga skulder 29 827 17 730 24 617 14 734 S:a Skulder 44 821 21 379 39 611 17 744 S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER 66 707 43 920 57 257 40 762 KASSAFLÖDESANALYS Koncern Koncern Moderbol Moderbol ag ag 2000 1999 2000 1999 Den löpande verksamheten Resultat efter finansnetto -7 274 2 089 -10 237 2 604 Avskrivningar och 4 942 1 406 4 395 926 Nedskrivningar Realisationvinst 85 -578 -104 -578 anl.tillgångar Övriga ej likvidpåverkande 6 -8 15 poster Skattekostnad -1 152 441 Rörelsekapital förändring : Förändring av varulager m m -1 283 5 128 72 5 157 Förändring av kortfristiga -15 275 -308 -2 937 347 fordringar Förändring av kortfristiga 12 097 -970 9 883 -2 507 skulder Kassaflöde från löpande -7 854 6 759 1 527 5 949 verksamhet Investeringsverksamheten Investering i immateriella -9 080 -1 171 anläggn.tillgångar Investering i materiella -1 723 -944 -1 382 -848 anläggn.tillgångar Investering i finansiella -198 -6 -26 990 anläggn.tillgångar Försäljning av materiella 847 272 anläggn.tillgångar Försäljning av finansiella 2 578 0 2 578 anläggn.tillgångar Kassaflöde från -10 154 457 -28 100 1 730 investeringsverksamhet Finansieringsverksamheten Nyemission 5 225 0 5 225 Upptagna lån 11 345 495 11 984 Amortering fordringar 0 0 0 Utdelning -800 -2 080 -800 -2 080 Kassaflöde från 15 770 -1 585 16 409 -2 080 finansieringsverksamhet Årets kassaflöde -2 238 5 631 -10 164 5 599 Likvida med vid periodens 11 260 5 629 10 277 4 678 början Likvida med vid periodens 9 022 11 260 113 10 277 slut Nyckeltal Koncern Koncern Moderbol Moderbol ag ag 2000 1999 2000 1999 Vinstmarginal neg 2,2% neg 3,1% Räntabilitet Eget Kapital neg 9,9% neg 12,0% Räntabilitet på Sysselsatt neg 9,7% neg 11,7% Kapital Soliditét 26,8% 48,1% 22,7% 44,2% Balanslikviditet 162,1% 192,0% 96,3% 210,4% Kassalikviditet 153,4% 184,5% 91,3% 201,6% Antal anställda 207 120 125 106 Omsättning per anställd 666 791 665 790 Antal aktier 1861250 1600000 1861250 1600000 Resultat per aktie -4,12 1,31 -5,06 1,63 JEK per aktie 9,62 13,21 8,78 13,51 Definitioner Nettoomsättning Utfaktur erad omsättni ng Omsättning Total omsättni ng Vinstmarginal Resultat efter finansie lla poster / Omsättni ng Räntabilitet på eget kapital Resultat efter finansie lla poster / Justerat eget kapital Räntabilitet på sysselsatt Resultat kapital efter finansie lla poster plus finansie lla kostnade r / Genomsni ttligt sysselsa tt kapital under året. Sysselsatt kapital Tillgång ar minus icke räntebär ande skulder samt latent skatt Justerat eget kapital Eget kapital plus 72% av obeskatt ade reserver Soliditet Eget kapital / Balansom slutning Balanslikviditet Omsättni ngstillg ångar / Kortfris tiga skulder Kassalikviditet Omsättni ngstillg ångar minus varulage r / Kortfris tiga skulder Omsättning per anställd omsättni ng / Genomsni ttligt antal heltidsa nställda under året Resultat per aktie Resultat efter finansie lla poster / Totalt antal aktier Data per aktie 2000 1999 Vinst efter full skatt (Kr) -4,12 1,31 Börskurs 31/12 (Kr) 19,00 25,50 Utdelning, föreslagen (Kr) 0,00 0,50 Direktavkastning (%) 0,0 2,0 Omsättning (Kr) 74,07 59,32 Kassaflöde (Kr) -1,20 3,52 Eget Kapital (Kr) 9,62 13,21 Börskurs / Eget Kapital (Kr) 1,98 1,93 P/E tal -4,6 19,5 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00730/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00730/bit0002.pdf

Om oss

INAC Instrumenteringar AB (publ) är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Företaget arbetar inom skogs-, läkemedels, energi- och kemikalieindustri

Dokument & länkar