Index International AB (publ):s kvartalsrapport juli – september 2015

Bild på VD Rickard Haraldsson hittar du på, http://indexinvest.com/contact/

Index International AB (publ) redovisar en minskning av rörelseresultatet till -12,67 mkr för det tredje kvartalet 2015, jämfört med -8,7 mkr för motsvarande period 2014. Nettoomsättningen för kvartalet minskade med 6,9 procent till 13,02 mkr, jämfört med 13,99 mkr för motsvarande kvartal året innan.

Sammanfattning av det tredje kvartalet 2015:

  • Nettoomsättningen uppgick till 13 020 tkr (13 989 tkr)
  • Rörelseresultatet minskade till -12 673 tkr (-8 738 tkr)
  • Rörelsemarginalen uppgick till -97,33 % (-62,46%)
  • Resultat efter skatt ökade till 37 977 tkr (30 267 tkr)
  • Soliditeten uppgick till 50,35% (41,77%)

Resultat och ställning under kvartalet

Koncernen redovisar ett kvartalsresultat före skatt på -6 102 tkr (30 439 tkr) och ett resultat efter skatt på 37 977 tkr (30 267 tkr). Balansomslutningen uppgick till 2 417 mkr (2 435 mkr). Finansnetto uppgick till 6 571 tkr (39 177 tkr). Den starka utvecklingen av USD har dämpats under tredje kvartalet liksom CAD-kursen som gått svagare mot svenska kronan vilket har resulterat i en negativ valutaeffekt på 9 902 tkr (48 111 tkr) för kvartalet. Valutakurseffekten hänför sig till utlåning i utländsk valuta för finansiering av systerkoncernens verksamhet i Florida. Hyresintäkterna uppgick till 10 737 tkr (14 007 tkr).

Väsentliga händelser under kvartalet

Det första spadtaget i projekteringen av det som kommer att bli kvarteret Juvelen i Norrtälje togs. Index kommer att uppföra totalt 308 hyreslägenheter i detta projekt, med beräknad inflyttning med start i maj 2017. I Norrtälje hamn fortsätter rivningen av silos och gamla industrilokaler som förberedelser för uppförandet av 500 nya bostadsrätter. Arbetet med detaljplanen för Norrtälje hamns första etapp fortsätter och beräknas vinna laga kraft under andra kvartalet 2016.

Koncernen har under kvartalet sålt fastigheten Hornberg 10 på västra Kungsholmen i Stockholm. Försäljningen omfattar totalt 14 900 kvadratmeter av kontor och kommersiella lokaler och är Index sista avyttring i området.   

Omstruktureringar och förvärv

Under 2015 har omstruktureringsarbetet för att renodla verksamheten och tydliggöra koncernens kärnvärden fortsatt. Arbetet görs för att optimera kapitalstrukturen, vilket är en viktig komponent i denna expansiva verksamhet.

Framtidsutsikter och marknadsutveckling

Koncernens framtidsutsikter är goda. Den svenska projektportföljen uppgår till 1 668 bostäder. Koncernen har, tillsammans med systerkoncernen Index Enterprise LLC, en projektportfölj om ca 3 000 bostäder under utveckling i pågående och framtida produktion. Index Enterprise LLC investeringar finansieras av Index International (publ) AB.

Bostadsmarknaden är fortsatt stabil med något lägre procentuell tillväxt jämfört med föregående period.

Kommande rapporttillfällen

29 februari 2016: Kvartalsrapport oktober – december 2015

 

Om Index International AB (publ)

Index International AB grundades 1998 i Stockholm. Vi är idag en internationell, oberoende investerargrupp inom fastigheter. Vår affärsstrategi bygger på vår fastighetsverksamhet med ett tydligt fokus på bostadsutveckling. Vi har investeringar i Sverige såväl som i Nordamerika, och söker aktivt att expandera ytterligare på båda dessa marknader, där vi också har kontor och grundligt förstår marknaderna och dess unika förhållanden.

 

För mer information:

Rickard Haraldsson, VD Index International AB (publ) +46 8 5180 30 05, +46 70 598 36 27, rickard.haraldsson@indexinvest.com

Daniel Åkerman, PR and Investor Relations Index Group of Companies +46 8 518 030 00, info@indexinvest.com

Om oss

Index Residence grundades 1998 och har sedan starten framgångsrikt byggt bostäder i Stockholmsområdet samt i Florida, USA. Gemensamt för alla våra projekt är passionen för att skapa moderna bostäder i harmoniska omgivningar med inbyggd livskvalitet. Vi vill att fler människor ska ha möjlighet att bo i hus med högt arkitektoniskt värde som bidrar till att göra vardagen både enklare och härligare. Bostäder som tillgodoser behov, men också drömmar. För att kunna göra det måste vi förstå hur människor – precis som du – faktiskt lever. Index Residence ska hela tiden utvecklas och förändras i samma takt som människors liv utvecklas och förändras.