Industrifonden fortsätter att växa

Industrifonden fortsätter att växa Industrifonden är en av de få aktörer på riskkapitalmarknaden som fortsätter att växa, trots den inbromsning som skett i branschen som helhet under det gångna året. Verksamhetsåret 2000 - 2001 tecknade Industrifonden 97 nya finansieringsavtal, i form av lån eller ägarkapital, vilket var en ökning med 12 procent jämfört med föregående år. Sammanlagt ökade beloppet för nya avtal med 22 procent, till 470 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 510 miljoner kr, en ökning med 32 procent jämfört med föregående år. - Detta är ett rekordår i alla avseenden, säger Industrifondens vd Lars Öjefors i en kommentar. Våra volymer har vuxit och vi kan visa upp ett rekordstort rörelseresultat. Vi är dock inte opåverkade av situationen på marknaden och därför har antalet konkurser och kreditförluster ökat jämfört med föregående år. Den kraftiga resultatförbättringen beror på börsnoteringen av laserföretaget Micronic Laser Systems, som lyft fram övervärden i Industrifondens portfölj på över 670 miljoner kr. - Vi har ändrat redovisningsprinciper detta år för att ge en mer realistisk bild av verkligheten, säger Lars Öjefors. Det innebär att både övervärden och förluster kommer fram på ett annat sätt än tidigare. Med tanke på att Industrifonden är engagerad, direkt och indirekt, i över 300 bolag är det viktigt att kontinuerligt värdera varje engagemang. Resultatet av Industrifondens rörelse består av två delar, dels det operativa resultatet från engagemangsverksamheten, dels resultatet av kapitalförvaltningen. För verksamhetsåret 2000 - 2001 uppgick det sammanlagda rörelseresultatet till 510,2 MSEK, jämfört med 386,6 MSEK föregående år. Fördelat på ägarkapital respektive lånefordringar och kapitalförvaltning ger årets resultat följande bild: Aktier i noterade bolag. Årets resultat från aktier i noterade bolag, inklusive orealiserade övervärden, uppgår till 670,2 MSEK, en ökning med 654,1 MSEK. Merparten av denna ökning hänförs till innehaven i Micronic Laser Systems AB och Bioglan Pharma PLC. Övrigt ägarkapital. Resultatet från aktier och andelar i icke noterade bolag sjönk med 201,6 MSEK till -67,9 MSEK. Mer än hälften av nedgången, 131,9 MSEK, beror på minskade realisationsvinster, eftersom inga aktier avyttrats under året. Konstaterade förluster drar ned resultatet med 15,4 MSEK medan orealiserade nedskrivningar står för en minskning med 55,2 MSEK. Den senare posten är också en följd av ändrade redovisningsprinciper och en mer försiktig värdering av ägarkapital. Lånefordringar. En mer försiktig värderingsmetod har införts under året, med syftet att tydliggöra risker i lånefordringar. Bland annat som en följd av detta minskade resultatet med 104,0 MSEK till -90,6 MSEK. Kapitalförvaltning. Resultatet av placeringsverksamheten minskade under verksamhetsåret, från 269,3 föregående år till 68,1 MSEK. Nedgången förklaras dels av den negativa börsutvecklingen, dels av att föregående års resultat innehöll stora vinster från försäljning av aktier. Nya engagemang. Under verksamhetsåret tecknades 97 nya avtal på totalt 469,6 MSEK. Antalet bolag där Industrifonden har ägarandelar ökade från 32 till 61, medan antalet låneengagemang minskade från 195 till 180. Förändringen beror på företagens ökade behov att finna riskkapital som, till skillnad mot lånefinansiering, stannar i företaget och stärker balansräkningen. Intressebolag. Utöver de direkta engagemangen är Industrifonden också delägare i sju regionala riskkapitalbolag med engagemang i sammanlagt 64 bolag. Det senaste tillskottet bland riskkapitalbolagen är Norrsådd Holding AB som nybildades i december 2000, tillsammans med Norrlandsfonden och Sjätte AP-fonden. Övriga regionala riskkapitalbolag där Industrifonden är delägare är Arbustum Invest AB i Arboga, Cimon Medical AB i Karlshamn, Emano AB i Umeå, Malmöhus Invest AB i Malmö, Söderhamn Invest AB i Söderhamn samt Aldano AB i Stockholm. Ytterligare frågor besvaras av: Lars Öjefors, vd Industrifonden, tel 08-587 919 26 Lennart Samuelsson, affärscontroller Industrifonden, tel 08-597 919 14 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/03/20011003BIT00750/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/03/20011003BIT00750/bit0001.pdf

Om oss

Industrifonden investerar i tillväxtbolag inom tech och life science med sikte på internationell expansion. Vi är en aktiv ägare i bolag med stora idéer och stark drivkraft att skapa innovation och tillväxt. Industrifonden grundades 1979 och är en evergreen fund med 4 miljarder kronor i tillgångar. Läs mer på www.industrifonden.com.

Dokument & länkar