Äntligen kom IT-proppen!

Äntligen kom IT-proppen! - Det är positivt att regeringen uttrycker IT:s stora betydelse för Sverige, men IT:s roll för ekonomisk tillväxt skulle kunna ha varit ännu klarare. IT:s roll i den nya ekonomin är ju central och landets IT-förmåga - hos såväl användare som producenter - är viktig för hur Sverige utvecklas som industrination. Det säger Bo Ahnegård, Industriförbundets ansvarige för policyfrågor IT . Så här kommenterar Bo Ahnegård och Industriförbundet propositionen i övrigt: Telia Det är positivt att frågan om Telias privatisering nu börjar ta fart. Industriförbundet förutsätter att frågan drivs på ett sätt som inte skapar problem med att skapa förutsättningar för ökad konkurrens på telemarknaden. Bredband Förutsättningarna bör vara tydliga så att kraften hos marknadens aktörer utvecklas fullt ut. För att få ett heltäckande stomnät har vi varit positiva till att staten är med och tar initiativ för att säkerställa en snabb utbyggnad. Den satsning som nu sker med Svenska Kraftnät på marknadsvillkor är en bra del av ett sådant initiativ, och skulle också kunna vara ett led i att skapa ett helt operatörsoberoende nät. Det förefaller klokt att regeringen omfördelar andra utgiftsslag till utbyggnad av transportnätet i vissa regioner. Regeringen överväger ett skatteavdrag för bredbandsaccess för abonnenter. Vi vill avvakta med kommentarer tills ett sådant förslag föreligger för att kunna utvärdera att inte snedvridande effekter kostar mera än den positiva effekt som hög anslutningsgrad skulle innbebära. IT-utbildning Eftersom IT är det största bristområdet på arbetsmarknaden saknar vi skarpare förslag. IT-utbildningen måste förbättras omgående. IT-forskning Satsningen på IT-forskning är bra. Sverige är ledande inom IT och teknisk utveckling. Detta skapar goda förutsättningar för IT-forskning som måste tas till vara. Statistik Industriförbundet har framfört krav på en förstärkning av samhällets statistikfunktion för IT-utveckling/användning. Propositionstexten övertygar oss inte om att frågan fått erforderlig uppmäkrsamhet och vi ser fram emot ett skarpare förslag även här. Elektroniska affärer Industriförbundet delar regeringens bedömning att utvecklingen av elektroniska affärer är ett viktigt verktyg för att öka näringslivets konkurrenskraft och offentliga sektorns effektivitet. Självreglering skall prägla området och i de fall det krävs lagstiftning måste denna vara internationellt harmoniserad. Staten bör stödja området som god användare av elektronisk affärsteknik. Detta förutsätter breda kunskaper om IT och elektroniska affärer. Det är därför positivt att regeringen avser att satsa på information om denna teknik till de små och medelstora företag man ska göra affärer med. Det är positivt att regeringen tänker se över formkrav som kan hindra användningen av elektroniska signaturer. Avskaffandet av teknikberoende lagstiftning är ett viktigt led i utvecklingen av e-affärer. Det är viktigt att det finns en helhetsyn på de juridiska frågor som uppkommer vid IT-användning, eftersom lagar och regelverk utgör en del av den logiska infrastrukturen. EU Inom EU sker nu en satsning på eEurope. Sverige bör spela en ledande roll i denna utveckling. Propositionen saknar en tydlig strategi för detta. Avslutningsvis konstaterar Bo Ahnegård: - Det är nog för svårt att behandla alla IT-relaterade frågor inom ramen för en propositition. Varje delområde borde drivas för sig. Det är ett gott råd för det fortsatta arbetet med IT-frågor. Kontaktpersoner: Bo Ahnegård 08-783 80 71, 070-568 80 71, Ragnar Hörndahl 08 - 783 81 30, 070-568 81 30 www.industriforbundet.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT00950/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT00950/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar