Enkät om 2000-säkringen: Få stora industriföretag befarar sekelskiftesstörningar

- pressmeddelande _______________________________________________________ Presschef Lena Nilsson, tel: 08-783 80 56, jourtel: 070-568 80 00, lena.nilsson@industriforbundet.se ___________________15 november 1999____________________ Enkät om 2000-säkringen ger positiv bild: Få stora industriföretag befarar sekelskiftesstörningar - 171 av 175 stora svenska industriföretag tror att risken för produktionsstörningar i samband med millennieskiftet är liten eller obefintlig. - De investeringar som gjorts för 2000-säkringen väntas leda till ökad produktivitet i nära 1/3 av företagen. - 2000-säkringen i år ser ut att ha bidragit till ett uppsving för investeringar i mjuk- och hårdvaror, vilket i sin tur bidragit till den relativt starka tillväxten i svensk ekonomi, med de positiva spridningseffekter på t ex uppdragsverksamhet och sysselsättning som det medfört. Det är tre av de slutsatser som Lena Hagman, chef för konjunkturekonomerna vid Industriförbundet, drar av en färsk undersökning bland de stora industriföretagen i Sverige om deras förberedelser inför millennieskiftet. Undersökningen är gjord i oktober i år, och är en uppföljning av den enkätundersökning som genomfördes för första gången i januari. Syftet är bland annat att få veta vilka effekter millennieskiftet kan få på Sveriges ekonomi. De företag som tillfrågats ingår i den s k Planenkäten som omfattar Industriförbundets största medlemsföretag inom industrin. 175 företag svarade, vilket är några fler än i januari. Undersökningen visade vidare att: - Nästan samtliga företag i undersökningen, 171 stycken, har en beredskapsplan inför millennieskiftet, vilket är en betydande ökning jämfört med i januari. - Företagen planerar nu för ännu kortare produktionsstopp än de gjorde i januari. Andelen lageruppbyggnad som förklaras av millennieskiftet väntas dessutom bli liten. Effekterna på industriproduktionen ser därmed ut att bli små. Ett par dagars produktionsstopp i 1/5 av företagen behöver inte påverka produktionen nämnvärt, eftersom bortfallet blir tillfälligt och kan hämtas upp i början av 2000. - Däremot har företagens investeringar i samband med lösningen av 2000-problemet blivit något större, 8,5 procent av investeringsbudgeten för 1999, än vad företagen indikerade i januarienkäten, berättar Lena Hagman. - Drygt 15 procent av företagen har skjutit upp IT-investeringarna i år till nästa år på grund av osäkerheten inför millennieskiftet. Vågen av stora IT-investeringar med anledning av 2000-säkringen ser alltså ut att ha infallit under 1999 medan IT-investeringarna kan bli mer dämpade nästa år, åtminstone i början av året. Drygt 40 procent av företagen uppger att de tänker minska sina IT-investeringar nästa år, medan drygt 20 procent svarar att de tänker öka dem. Det skulle kunna bidra till en viss dämpning av tillväxten i svensk ekonomi nästa år, allt annat lika. Dämpningen kan förväntas motverkas av en ökning av IT-investeringarna under loppet av år 2000, med anledning av bl a euroanpassning, elektroniska affärer och internetexploatering. Kontaktpersoner: Ang undersökningen: Lena Hagman, 08-783 80 26, 070-568 80 26, Fredrik Isaksson 08-783 80 54, 070-568 80 54. Ang sekelskiftesfrågan i övrigt: Bo Ahnegård , 08-783 80 71, 070-568 80 71. Samtliga nås via e-post: fornamn.efternamn@industriforbundet.se Resultatet av undersökningen publiceras i sin helhet på www.industriforbundet.se Effekter av millennieskiftet på Sveriges ekonomi?

Prenumerera