Industriförbundet om budgetpropositionen

pressmeddelande Presschef Lena Nilsson, tel: 08-783 80 56, jourtel: 070-568 80 00, lena.nilsson@industriforbundet.se Industriförbundet om budgetpropositionen: Regeringen blundar för verkligheten - Regeringen räknar med att en god konjunktur skall lösa tillväxt- och sysselsättningsproblemen. Men risken att utvecklingen blir betydligt sämre är uppenbar, säger Industriförbundets vd Per Olofsson. Regeringen underskattar riskerna för en betydligt svagare och mer utdragen internationell lågkonjunktur. Regeringens tillväxtprognos på 3 procent är alltför optimistisk - en mer realistisk bedömning ligger närmare 2 procent, anser Industriförbundet: Regeringen tycks inte ha sett att industrikonjunkturen nu faller genom bl~a minskad orderingång. Det är ett önsketänkande att tro att exporten ska ta ny fart redan under hösten. Att regeringen helt utan grund reviderat upp sin prognos för näringslivets investeringar visar också att den blundar för konjunkturnedgången i industrin. - Det är glädjande att regeringen prioriterar tillväxtfrågor genom att inrätta ett tillväxtdepartement. Mindre bra är dock att budgeten dessvärre inte innehåller en politik som kan bidra till ökad tillväxt, säger Per Olofsson. Det saknas fokus på nödvändiga strukturella förändringar såsom företagande, skatter och sysselsättning. När regeringen äntligen kommer med ett förslag om sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare blir det ett slag i luften. Inte för någon sänks de redan höga marginaleffekterna, men nära 2,3 miljoner svenskar, bl~a nästan varannan deltidsarbetande, får sämre drivkrafter för att jobba mer, konstaterar Industriförbundets vd. Det bästa man kan säga om förslaget är att det är tillfälligt. Industriförbundet tycker också att det är allvarligt att regeringen kringgår sitt eget utgiftstak, genom att döpa om en del av den statliga skatten till kommunalskatt. Den här typen av manipulativa åtgärder undergräver snabbt förtroendet för budgetdisciplinen, konstaterar Per Olofsson. Regeringens finansplan ger delvis en bra analys och problembeskrivning av den svenska och internationella ekonomin. Bortsett från den konkreta satsningen på naturvetenskap och teknik saknar den tyvärr helt de konkreta åtgärder som skall ge den snabba tillväxten i den privata sektorn. Utan mer genomgripande reformer är risken uppenbar att Sveriges trendmässiga eftersläpning fortsätter. Budgeten pekar på god probleminsikt, men dessvärre också oförmåga att ta itu med de grundläggande strukturproblemen i ekonomin. Detta gäller inte minst arbetsmarknaden, där stelheter, arbetskraftsbrist och skattesystemets utformning försämrar möjligheterna att skapa tillväxt. Förbundet beklagar att den insikt om de internationella förutsättningarna för skattepolitiken som redovisas i budgetpropositionen inte får genomslag i form av en anpassning av industrins energibeskattning till vad som gäller i våra konkurrentländer. Det är bra att ökningen av högskoleplatser sker inom naturvetenskap och teknik, men det är nödvändigt att alla forskningsresurser prioriteras efter kvalitet, och det saknas enligt Industriförbundet. Den fortsatta minskningen inom industrirelevanta områden är också negativt. ./. Kontaktpersoner: Per Olofsson, tel 08-783 80 01, Anne Wibble, tel 08-783 81 15, Lena Hagman, tel 08-783 80 26, Bettina Kashefi, tel 08-783 80 09, Johan Fall, tel 08-783 80 96. www.industriforbundet.se