Industriförbundet reviderar ned prognoserna för 1999

pressmeddelande Presschef Lena Nilsson, tel: 08-783 80 56, jourtel: 070-568 80 00, lena.nilsson@industriforbundet.se Allt svagare tillväxt i omvärlden påverkar Norden Industriförbundet reviderar ned prognoserna för 1999 Svensk ekonomi, liksom de övriga nordiska länderna, har påverkats märkbart av den allt svagare tillväxten i omvärlden under 1998. Världshandeln stagnerade vilket har dämpat de nordiska ländernas export. Tecknen på en allt svagare industrikonjunktur blev allt tydligare under andra halvåret. Utvecklingen har visat sig svagare än vad Industriförbundet räknade med i början av året. Mot denna bakgrund har Industriförbundet reviderat ned sin prognos för internationell och svensk ekonomi för 1998 och 1999. Den internationella avmattningen bedöms leda till att den svenska exporten växer med knappt 3 procent nästa år, trots att exportindustrin beräknas vinna marknadsandelar. Som ett led i anpassningen till den svagare efterfrågan beräknas industrins investeringar och sysselsättning falla. Industriproduktionen ökar med endast omkring en procent. En ofrivillig lageruppbyggnad under 1998 leder till lagerneddragningar under 1999, vilket bidrar till att lagerinvesteringarna kommer att ge ett negativt bidrag till BNP-tillväxten 1999. Det vi beräknar bidraga starkast till att Sveriges BNP ökar med 1,5 procent 1999 är den inhemska efterfrågan, med en fortsatt relativt stark konsumtion. Men, konstaterar Industriförbundet, även konsumtionen påverkas av den allt svagare industrikonjunkturen, en effekt som märks även i de övriga nordiska ländernas prognoser. ./. Kontaktpersoner: Lena Hagman, chef konjunkturekonomerna, 08-783 80 26, 070-568 80 26 Anne Wibble, chefekonom, 08-783 81 15, 070-568 81 15 Arvid Böhm, 08-783 80 86, 070-568 80 86 Göran Wikner, 08-783 80 28, 0708-336 516 Sammanfattning och tabell återfinns på vår hemsida: www.industriforbundet.se