Näringslivskritik mot infrastrukturberäkningar

Näringslivskritik mot infrastrukturberäkningar Räkneövningar i stället för strategi SIKA (Statens Institut för Kommunikationsanalys) har ägnat sig åt modellbyggande och akademiska beräkningar där modeller prioriteras framför verkligheten. En strategi för infrastrukturinvesteringar måste tvärtom utgå från vad som är bra för landet som helhet och bör tas fram i dialog mellan det politiska systemet och näringslivet. Det är kärnan i den kritik som Industriförbundet och Transportindustriförbundet i ett gemensamt remissyttrande riktar mot Sikas och trafikverkens rapport om inriktningen av infrastrukturplaneringen för perioden 2002-2011. Organisationerna ser med oro på hur frågorna om transporternas infrastruktur behandlas på ett allt mer abstrakt och teoretiskt sätt. Så utgår exempelvis Sika i rapporten från en ej färdigutvecklad och ej dokumenterad modell och försöker med hjälp av denna räkna fram utfallet inom en given budgetram. Att det dessutom sker med tre godtyckligt valda inriktningsalternativ gör inte saken bättre. Tillväxt skapas i ett rationellt näringsliv, vars konkurrensförmåga bl a förutsätter kostnadseffektiva transporter. Investeringar i infrastruktur är ett transportpolitiskt medel att skapa tillväxt. Att som Sika anlägga en syn där intresset förskjuts från infrastrukturella åtgärder mot avgifter, skatter, restriktioner och negativa styråtgärder ger motsatt effekt. Modelltänkandet leder till ett planekonomiskt förhållningssätt när utvecklingen på transportmarknaden i själva verket går mot avreglering och ökad marknadsstyrning. Alla prognoser visar på kraftig ökning av både person- och godstransporter i framtiden. Därför borde ansatsen vara att lyfta fram de dominerande stråk i Sverige som knyter an till de internationella godsflödena, samt de ökade resurser som krävs för att bygga, driva och underhålla vägar och järnvägar, menar organisationerna. För ytterligare information: Lars Hallsten, Industriförbundet, 08-783 80 42 Freddy Sandahl, Transportindustriförbundet, 08-442 43 80 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/14/20000114BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/14/20000114BIT00390/bit0002.pdf

Dokument & länkar