Ny undersökning om skolan och industrins behov

Ny undersökning om skolan och industrins behov Ungdomar bra på att samarbeta men har brister i matte och språk - Ungdomar som kommer direkt till industrin från skolan är bra på att samarbeta, de har gott självförtroende, har lätt för att uttrycka sig och kommer i tid. Dessutom har de hög förändringsbenägenhet. - Men de har bristande kunskaper i matematik och har svårt att läsa instruktioner på engelska liksom att uttrycka sig skriftligt på svenska. De har också anmärkningsvärt dålig kunskap om hur ett företag fungerar. Det säger Lars Ljungberg, som arbetar med småföretagsfrågor vid Industriförbundet. Han är en av dem som analyserat den undersökning som Industriförbundet nyligen har låtit genomföra för att få svar på frågan om den svenska skolan ger sina elever en utbildning som svarar mot industrins behov. Undersökningen genomfördes under hösten 1999 i syfte att ta reda på vad företagen anser om ungdomarnas kunskaper och förmåga, samt hur samarbetet mellan skolan och industrin fungerar. Den vände sig till företag med minst 10 anställda, verksamma inom tillverkningsindustrin och industrinära tjänster. Personer på företagen som är ansvariga för tillverkningen eller produktionen tillfrågades om hur de ser på gymnasieutbildningen för de ungdomar som anställts. Av de öppna svar som företagen lämnade inom ramen för undersökningen framgår att företagen förväntar sig goda baskunskaper i svenska, engelska, matematik och IT. Dessutom lägger företagen stor vikt vid ungdomarnas inställning till arbetet. De ska visa ett intresse att utvecklas samt ha ansvarskänsla, initiativkraft och vara förändringsbenägna. Undersökningen visar att tre av fyra företag som tillhandahåller arbetsplatsförlagd utbildning (APU) anser att denna är ganska eller mycket värdefull. Sju företag av tio samarbetar på annat sätt med skolan, där PRAO är den vanligaste samarbetsformen. Värt att notera är att framtida rekrytering av personal och en allmän vilja att hjälpa till ses som de viktigaste skälen till samarbete. Resultaten överensstämmer i hög grad med en undersökning som gjordes på uppdrag av Riksdagens revisorer 1991. Den visade i stort sett samma dåliga resultat när det gäller ungdomarnas kunskap om arbetsmarknaden. Samtidigt kan konstateras att det i dag finns en utsträckt hand från såväl skola som arbetsliv. Företagen är medvetna om vikten av deras insatser gentemot skolan för att trygga rekryteringen och bidra till en utbildning som motsvarar behoven. Skolan är å sin sida den som oftast tar initiativet för att få till stånd ett samarbete med arbetslivet. Den helhetsbild som framträder är att nuvarande samarbete mellan skola och arbetsliv visserligen fungerar bra på sina håll men generellt sett behöver utvecklas mycket mer för att få önskad effekt. - Resultaten pekar på behov av åtgärder. Vår avsikt är att arbeta vidare med konstruktiva förslag till hur samhälle, företag och skola gemensamt kan bidra till att utveckla skolan för framtiden, säger Camilla Modéer, chef för Kunskap och kompetens vid Industriförbundet. Undersökningen redovisas i skriften Skolan, ungdomarna och industrin. Företagens syn på unga medarbetare, som är utarbetad av Industriförbundets medarbetare Lars Ljungberg, Per Karlsson och Anna Westerholm. Kontaktpersoner: Per Karlsson 08-783 80 30, Lars Ljungberg 08-783 80 91, Anna Westerholm 08-783 81 07, Camilla Modéer 08-783 80 94, fornamn.efternamn@industriforbundet.se Skriften "Skolan, ungdomarna och industrin. Företagens syn på unga medarbetare" finns att ladda ned i form av pdf-fil via www.industriforbundet.se. Där kan den också beställas i tryckt form, via Ekonomi-Print, fax nr 08-667 98 18. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00190/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00190/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar