Öppet brev till Göran Persson: Åsidosätt inte tillväxten!

pressmeddelande Presschef Lena Nilsson, tel: 08-783 80 56, jourtel: 070-568 80 00, lena.nilsson@industriforbundet.se Industriförbundets ledning i Öppet brev till statsministern: Åsidosätt inte tillväxten! ”Vi noterar med oro att fokus på tillväxt är främmande för vänsterpartiet och miljöpartiet men hoppas att den syn på tillväxtens drivkrafter som historiskt har präglat en stor del av socialdemokraternas politik inte skall åsidosättas nu.” Så skriver Industriförbundets ledning i ett Öppet brev som sänts till statsminister Göran Persson. Brevet är undertecknat av Industriförbundets ordförande Bo Berggren och VD Per Olofsson, och är ett uppdrag från Industriförbundets styrelse som varit samlad för att diskutera oron inför den ekonomiska utvecklingen i världen och oron kring den kommande politiska färdriktningen i Sverige, samt dess konsekvenser för näringslivet. Det öppna brevet följer i sin helhet. ./. Kontaktperson: VD Per Olofsson 070-568 81 18, eller via presschefen (se ovan). Brevet finns också på vår hemsida : www.industriforbundet.se Öppet brev till Statsminister Göran Persson I den regeringsförklaring som avgavs hösten 1997 fanns en i Industriförbundets tycke utomordentligt välformulerad passus: ”Fria och trygga människor, ett vitalt näringsliv och ett internationellt engagemang skall känneteckna vårt land i det nya seklet. Med en politik som står i samklang med övriga Europa skall vi ta steget in i 2000-talet.” Inom några dagar kommer 1998 års regeringsförklaring att avges. Vad den innehåller kommer att spela stor roll för hushåll och företag i Sverige. Politikens utformning blir betydelsefull för företagens förmåga att vara konkurrenskraftiga och utnyttja de möjligheter som den globala ekonomin ger till expansion och framtidssatsningar inom svenskt näringsliv. Detta i sin tur är centralt för möjligheterna att öka sysselsättningen och generera de skatteinkomster som kan krävas för en god kvalitet inom vård, skola och omsorg. Sambandet mellan en växande privat sektor med stigande sysselsättning och den offentligfinansierade välfärden, beskrevs enkelt och klarläggande av finansministern på socialdemokraternas ekonomiska seminarium i Visby i somras: ”Arbete och tillväxt är förutsättning för välfärd.” Industriförbundet presenterade samtidigt sitt förslag till hur många av dagens tillväxtproblem skulle kunna lösas. De frågor och de förslag vi då lyfte fram är lika viktiga idag. Det handlar i allt väsentligt om att stimulera människors drivkrafter: Drivkraft för företagare och företag att investera, expandera och anställa, bl.a. genom EMU-medlemskap och lägre skatt på arbete. Drivkraft för enskilda människor att arbeta, spara och utbilda sig så att fler kan försörja sig på frukten av sitt arbete, bl.a. genom sänkt inkomstskatt för låg- och medelinkomsttagare och slopad värnskatt. En kvalitetshöjning inom utbildningssystemet, särskilt naturvetenskap och teknik. En reformering av den offentliga sektorn med fokus på kärnverksamheterna. Vi noterar med oro att fokus på tillväxt är främmande för vänsterpartiet och miljöpartiet men hoppas att den syn på tillväxtens drivkrafter som historiskt har präglat en stor del av socialdemokraternas politik inte skall åsidosättas nu. Den är nämligen viktigare än någonsin med hänsyn till den tilltagande globalisering och allt intensivare konkurrens som präglar näringslivets vardag. Företagen måste för att överleva i denna konkurrens, välja den lokalisering och de samarbetspartners som garanterar världsklass avseende kompetens, kostnader och flexibilitet.