Bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier

Förslag till Industrivärdens bolagsstämma om bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier Styrelsen i Industrivärden har beslutat att föreslå bolagets ordinarie stämma att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förslaget avser bemyndigande för styrelsen att under tiden till nästa or- dinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om för- värv av bolagets egna aktier på börs och om överlåtelse av bolagets egna aktier på börs eller på annat sätt, innefattande överlåtelse med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att betalning skall kunna ske med an- nat än pengar. Förvärv skall få ske av upp till 5 miljoner aktier i bolaget. Förvärv skall få ske till ett pris per aktie inom det vid förvärvstillfället på börsen registrerade kursintervallet. Överlåtelse skall få ske av bolagets hela innehav av egna aktier. Överlåtelse på börs skall få ske till lägst ett pris per aktie inom det vid överlåtelsetillfället på börsen registre- rade kursintervallet. Överlåtelse på annat sätt skall få ske till av sty- relsen bedömt marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsfrihet att genom förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier främja aktieägarnas in- tressen, innefattande bl a att med utnyttjande därav arbeta med bolagets skuldsättningsgrad och att använda egna aktier som betalning vid förvärv. En närmare redovisning av bakgrund och motiv till styrelsens förslag kom- mer att lämnas vid Industrivärdens bolagsstämma fredagen den 5 maj klockan 14.00 i Vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm. Stockholm den 29 mars 2000 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT01160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT01160/bit0002.pdf

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar