Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999 * Börsportföljens värdeökning under de första nio månaderna blev 27 procent (generalindex 18 procent). Till och med den 1 november ökade börsportföljens värde med 41 procent, medan generalindex ökade med 28 procent. * Substansvärdet per den 30 september 1999 uppgick till 206 kronor per aktie och KVB. Den 1 november var substansvärdet 226 kronor per aktie och KVB. * Totalavkastningen för Industrivärdenaktien under perioden januari - september var 28 procent jämfört med 21 procent för Findatas avkastningsindex. Till och med den 1 november uppgick totalavkastningen till 44 procent (31 procent för avkastningsindex). * I augusti avyttrades hela aktieinnehavet i AGA (12 procent av kapitalet och 20 procent av rösterna) till tyska Linde AG för 3,6 miljarder kronor med en realisationsvinst på 3,0 miljarder kronor. 1 RESULTAT OCH FINANSIERING Koncernens nettoomsättning uppgick till 3.397 (3.332) Mkr. Resultatet efter finansiella poster blev 4.356 Mkr (1.468 Mkr). I resultatet ingår vinster vid försäljning av börsaktier med 3.476 (320) Mkr, varav försäljning av AGA- innehavet inklusive inlösen svarade för 3.327 Mkr. Utdelnings-intäkterna uppgick till 774 Mkr (1.066 Mkr, varav engångsutdelningar med totalt 392 Mkr). Koncernens nettolåneskuld minskade från årets början med 2.115 Mkr till 1.235 Mkr. Den justerade soliditeten, som inkluderar övervärden i börsaktier, uppgick till 87 procent (83 procent vid årets början). BÖRSPORTFÖLJENS UTVECKLING Börsportföljens marknadsvärde uppgick per den 30 september 1999 till 36.370 Mkr (30.043 Mkr vid årets början) och den dolda reserven till 22.942 Mkr (17.749 Mkr vid årets början). Justerat för köp och försäljningar var ökningen från årsskiftet 27 procent, jämfört med 18 procent för generalindex. Totalavkastningen för börsportföljen (kursutveckling och återinvesterade utdelningar) uppgick under perioden januari - september till 31 procent (21 procent för Findatas avkastningsindex). Under de första nio månaderna har börsaktier köpts för 2.685 Mkr och sålts för 4.974 Mkr. Netto avyttrades således aktier för 2.289 Mkr. Större köp utgjordes av 3.360.000 Ericsson, 2.500.000 Scania, 919.300 Pfizer Inc., 900.000 Volvo, 1.300.000 Skandia, 1.000.000 Mandator och 229.000 Lundbeck A/S. Större försäljningar utgjordes av 28.615.000 AGA (hela innehavet, varav 2.861.500 genom aktieinlösen), 1.500.000 Ericsson, 1.430.000 Astra (hela innehavet), 387.900 Skanska och 300.000 Volvo. Försäljningarna ur börsportföljen resulterade i en vinst på 3.476 Mkr. Genom aktieuppdelning 3:1 i Handelsbanken ökade innehavet från 14.650.000 aktier till 43.950.000. Pfizer Inc. genomförde aktieuppdelning 3:1 den 1 juli varvid innehavet ökade från 706.000 aktier till 2.118.000. 1 Industrivärden har en ägarandel i Ericsson, SCA och Skanska som överstiger 20 procent av röstetalet efter full utspädning. I Industrivärdenkoncernens resultat- och balansräkningar enligt denna delårsrapport ingår inte någon andel i respektive bolags redovisade resultat. Kursutvecklingen för de sex största aktieinnehaven Utvecklingen under de första nio månaderna för de sex största innehaven, som per den 30 september svarade för 90 procent av portföljens värde, var följande: Ericsson hade stark kursutveckling och utvecklades bättre än generalindex. En serie nya mobiltelefoner, som bygger på en ny teknisk plattform, lanserades under hösten. Produkterna har fått ett mycket positivt mottagande av marknaden. Handelsbanken utvecklades trots starkt resultat sämre än både index för bank och finansiella tjänster och generalindex. Sandvik utvecklades bättre än såväl generalindex som verkstadsindex. Cykliska aktier som Sandvik och SSAB utvecklades starkt under niomånadersperioden. SCA utvecklades bättre än generalindex. Skandia utvecklades bättre än såväl generalindex som jämförbara internationella försäkringsbolag. Skanska utvecklades bättre än både generalindex och index för fastighet och bygg. Börsportföljens utveckling till och med den 1 november Börsportföljens marknadsvärde uppgick per den 1 november 1999 till 40.878 Mkr och den dolda reserven till 26.577 Mkr. Justerat för köp och försäljningar ökade portföljvärdet med 41 procent från årets början. Generalindex ökade med 28 procent under samma period. Totalavkastningen för börsportföljen från årets början till och med den 1 november uppgick till 44 procent (31 procent för avkastningsindex). INDUCTUS Inductus nettoomsättning för perioden var 2.063 (2.066) Mkr. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 41 Mkr till 154 Mkr, främst beroende på Besams lönsamma expansion inom service av automatiska dörrar. I oktober avyttrades dotterbolaget Hydrauto som tillverkar mobil hydraulik. Hydrauto hade 1998 en omsättning på 263 Mkr och har idag cirka 240 anställda. Nya ägare är Sjätte AP-fonden och det nybildade Hydrauto Holding AB. INDUTRADE Indutrades nettoomsättning uppgick till 1.279 (1.226) Mkr, vilket var en ökning med 4 procent. Resultatet efter finansiella poster blev 100 Mkr (127 Mkr inklusive realisationsvinst med 9 Mkr). Efter en svag inledning på året har efterfrågan successivt förbättrats. ANPASSNING INFÖR MILLENNIESKIFTET Det arbete som pågått inom Industrivärdenkoncernen för att eliminera de effekter som kan vara förknippade med det förestående millennieskiftet har i stort avslutats. Inga kvarvarande problem bedöms föreligga. BERÄKNAT SUBSTANSVÄRDE [REMOVED GRAPHICS] 2 Industrivärdens substansvärde per den 30 september har beräknats till 39,4 miljarder kronor, vilket motsvarar 206 kronor per aktie och KVB. Substansvärdet per den 1 november har beräknats till 226 kronor per aktie och KVB. Stockholm den 4 november 1999 Clas Reuterskiöld Verkställande direktör REVISORSGRANSKNING Denna rapport har ej granskats av företagets revisorer. KOMMANDE INFORMATION Bokslutsrapport för 1999 lämnas den 15 februari 2000. Årsredovisning för 1999 publiceras i slutet av mars 2000. Bolagsstämma hålls i Stockholm den 5 maj 2000. Delårsrapport för första kvartalet lämnas den 5 maj 2000. Börsportföljen har värderats till aktuellt börsvärde. Industri- och handelsrörelsen har värderats med ett P/E-tal på 15 (samma som vid årsskiftet 1998/99), baserat på aktuella bedömningar av företagens resultat för 1999. P/E-talet för verkstadsindustrin enligt Affärsvärldens aktieindikator var 21 vid årsskiftet 1998/99, 26 den 30 september 1999 och 28 i slutet av oktober 1999. Data avseende substansvärdets sammansättning vid samtliga rapporttillfällen under de senaste fem åren finns tillgängliga under rubriken Interaktiv analys av innehav på Industrivärdens hemsida. AB Industrivärden (publ.) Org nr 556043-4200 Box 5403, 114 84 Stockholm Telefon 08-666 64 00, Telefax 08-661 46 28 Internet: www.industrivarden.se E-post: info@industrivarden.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00160/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00160/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Prenumerera

Dokument & länkar