Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001 * Aktien Totalavkastning 1) per 29 oktober 2001: -25%, avkastningsindex -24% Kursutveckling per 29 oktober 2001: -29%, generalindex -26% * Substansvärdet Per 29 oktober 2001: 182 kr per aktie och KVB Förändring från årets början: -36% Per 30 september 2001: 166 kr per aktie och KVB Per 31 december 2000: 283 kr per aktie och KVB * Börsportföljen Värde per 29 oktober 2001: 37.387 mkr Värdeförändring från årets början: -32%, generalindex -26% Värde per 30 september 2001: 34.512 mkr Värde per 31 december 2000: 54.961 mkr * Extra bolagsstämma beslöt om uppsägning av KVB-lånet DETTA ÄR INDUSTRIVÄRDEN Industrivärden är ett av Sveriges ledande investmentbolag med betydande ägarandelar i flera internationellt verksamma börsföretag. Affärsidén är att investera i aktier och att genom aktivt ägande skapa en god långsiktig värdetillväxt för företagets aktieägare. Målet är att ge aktieägarna både en totalavkastning och en utdelning som är högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen. Under den senaste femårsperioden har målet uppnåtts med god marginal. Placeringarna ska ske i en koncentrerad portfölj av aktier i huvudsakligen noterade nordiska företag. Placeringar kan även göras i onoterade bolag med god potential som i ett senare skede börsnoteras eller avyttras. VDs KOMMENTAR En diskussion om aktiemarknadernas utveckling kan te sig irrelevant mot bakgrund av de tragedier som följde av terrordåden i USA den 11 september och som även kommit att prägla den fortsatta utvecklingen. Som aktieplacerare är det givetvis lätt att dras med i den negativa stämning som råder på aktiemarknaderna. Vi tenderar alla att stirra oss blinda på det korta perspektivet. För den som höjer blicken en aning framträder dock en mer nyanserad bild. Trots den kurskorrigering som skett har den långsiktiga utvecklingstrenden för aktieplaceringar varit mycket god och det finns all anledning att anta att den fortsätter. Under den period som varit har marknaden befunnit sig i ett avvaktande läge vilket hämmat affärsmöjligheterna. Mot denna bakgrund har heller inga större affärer genomförts. Ur vårt perspektiv i egenskap av långsiktig placerare skapar dock tillfällen som detta möjligheter att genomföra förvärv på bra nivåer. Jag kan också konstatera att vi för närvarande analyserar ett antal intressanta affärsupplägg. Med ett placeringsfokus mot områden såsom telekom och finansiella tjänster har vår portfölj haft en svag utveckling under 2001. Vår portföljsammansättning syftar till att skapa en långsiktig totalavkastning över börssnittet. Vi har uppnått detta mål under en lång följd av år vilket visat att aktieägarvärde genom aktivt ägande och analys varit en lyckosam strategi. Vår strategi ligger fast. Därför ser jag framtiden an med tillförsikt. Anders Nyrén FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Anders Nyrén, VD, 08-666 64 00 Carl-Olof By, vVD, 08-666 64 00 Sverker Sivall, IR, 08-666 64 19 AB Industrivärden (publ) Org nr 556043-4200 Box 5403, 114 84 Stockholm Telefon 08-666 64 00, Telefax 08-661 46 28 www.industrivarden.se info@industrivarden.se Kursutveckling och återinvesterade utdelningar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00130/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00130/bit0001.pdf Hela Rapporten

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar