Delårsrapport 1 januari – 30 september 2007

- Substansvärdet ökade med 2.661 mkr (7 kr/aktie) eller 5 procent och uppgick till 61.172 mkr (158 kr/aktie) den 29 oktober 2007. Den 30 september 2007 var substansvärdet 66.872 (52.156) mkr motsvarande 173 (135) kr/aktie.

- Koncernens resultat för de första nio månaderna uppgick till 10.095 mkr (26,14 kr/aktie) jämfört med 5.263 mkr motsvarande period 2006 (13,63 kr/aktie).

- Totalavkastningen per den 29 oktober 2007 uppgick till 5% för såväl A-aktien som C-aktien, jämfört med 6% för avkastningsindex.

- Under de tio första månaderna köptes aktier för 8.768 mkr, varav Volvo A för 4.216 mkr. I SSABs nyemission tecknades aktier för totalt 2.275 mkr. Aktier såldes för 2.059 mkr.

- Den korta handeln genererade ett resultat om 139 (104) mkr under de nio första månaderna, vilket väl täckte förvaltningskostnaderna.


VDs KOMMENTAR

Det senaste kvartalet har börsen varit minst sagt skakig. Mot denna bakgrund känns det bra att vi numera har en helt transparent portfölj som är enkel att värdera över tiden. Med hänsyn tagen till utdelningar och inlösenprogram har vår portfölj under året genererat en totalavkastning om 8 procent jämfört med 6 procent för börsen. Den 29 oktober var totalavkastningen 5 procent för såväl A-aktien som för C-aktien jämfört med 6 procent för avkastningsindex. Under de tio första månaderna har vi köpt aktier för 8,8 miljarder kronor och sålt aktier för 2,1 miljarder kronor.

De fyra månader som passerat sedan halvårsskiftet har uppvisat en sällan skådad dramatik på världens finansmarknader. I slutet av sommaren uppstod en likviditetskris i det finansiella systemet som en följd av kreditförluster i den amerikanska så kallade subprimelånemarknaden. Problemen spred sig snabbt till andra delar av kreditmarknaden. Under september kulminerade krisen och interbankmarknaderna upphörde i det närmaste att fungera. Först när den amerikanska centralbanken sänkte sin styrränta med 0,5 procentenhet till 4,75 procent och den europeiska centralbanken tillskjutit betydande likviditet i systemet kunde tecken på en mer normalt fungerande marknad skönjas. Priset på risk ligger nu på en högre nivå samtidigt som tillgången på likviditet har försämrats. Många bedömare förväntar sig att effekterna av denna kris kommer att bli långvariga och kännbara för aktörer på de internationella finansmarknaderna. De obalanser i värderingen på Private Equitymarknaden respektive aktiemarknaden, som jag tidigare påtalat, har därmed minskat ytterligare. Detta eftersom lånefinansiering har blivit dyrare och behäftad med mer traditionella kreditkrav än vad som var fallet före kreditoron. Ur det perspektivet har en hälsosam tillnyktring skett.

Effekterna på den reala ekonomin, som är den verklighet i vilken våra innehavsbolag verkar, tycks än så länge vara begränsade. Osäkerheten om de framtida effekterna på den reala ekonomin har dock globalt fått investerarna att höja priset på risk. Effekten har blivit fallande och kraftigt svängande börser. I våra kontakter med innehavsbolagen får vi inga signaler om att den nu rådande goda konjunkturen är på väg att försvagas.

Den goda utvecklingen i våra innehavsbolag fortsätter. Under rapportperioden har Handelsbanken offentliggjort försäljningen av sin försäkringsrörelse SPP till norska Storebrand. Vi ser positivt på affären, som möjliggör för Handelsbanken att ytterligare fokusera på sin strategi – att växa organiskt med kunden i fokus. I linje med denna strategi har Handelsbanken under året öppnat 20 nya kontor utanför Sverige.

I samband med SSABs nyemission tecknade vi utöver vår del av nyemissionen ytterligare cirka 3,0 miljoner aktier, främst genom förvärv av teckningsrätter. Totalt investerade vi cirka 2,3 miljarder kronor i SSAB. En post som idag är värd cirka 3,0 miljarder kronor, en uppgång på 29 procent. Delårsrapporten bekräftar den goda utvecklingen för det, efter köpet av IPSCO, avsevärt mycket större SSAB.

Ericsson vinstvarnade för det tredje kvartalet som följd av ett markant tapp i försäljningsvolym under slutet av perioden. Detta till trots var den ackumulerade vinsten 23 miljarder kronor eller marginellt mindre än samma period föregående år. Samtidigt har Ericsson fortsatt att ta marknadsandelar på marknaden för mobil infrastruktur. Därigenom har man idag en betydande skalfördel gentemot sina konkurrenter, som alla har betydligt sämre lönsamhet än Ericsson. För oss som ägare är det dramatiska värdefallet i Ericsson naturligtvis otillfredsställande. Vårt engagemang i Ericsson är långsiktigt och i det längre perspektivet är det vår bedömning att Ericsson och dess ledning tar de rätta stegen för att vidmakthålla och utveckla sin mycket lönsamma affär.

Under året har vi köpt aktier för 4,2 miljarder kronor i Volvo – en investering vi bedömer som intressant på lång sikt. Som en följd av bland annat detta har vår skuldsättningsgrad ökat till 15 procent.

Avslutningsvis är det glädjande att konstatera att större delen av vår låneportfölj idag är långfristig med bunden ränta till förmånliga villkor som omförhandlades före oroligheterna på finansmarknaden.

Anders Nyrén

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Prenumerera

Dokument & länkar