Enskilda Securities och Handelsbanken utnyttjar övertilldel-ningsoption beträffande aktier i Indutrade

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan.

Enskilda Securities och Handelsbanken erhöll, i samband med börsintroduktionen av Indutrade AB, en övertilldelningsoption enligt vilken Industrivärden utfäste sig att sälja ytterligare högst 3 000 000 aktier i Indutrade AB för att täcka övertilldelning. Enskilda Securities och Handelsbanken har nu utnyttjat övertilldelningsoptionen till fullo. Stabilise-ring har inte utförts och stabiliseringsperioden har nu upphört. Industrivärdens innehav av aktier i Indutrade AB uppgår efter utnyttjande av övertilldel-ningsoptionen till 15 000 000 aktier, vilket motsvarar 37,5 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. För ytterligare information, vänligen kontakta: Carl-Olof By, Vice verkställande direktör Industrivärden, tel. 08-666 64 00 AB Industrivärden (publ) Box 5403, 114 84 Stockholm Telefon 08-666 64 00, Telefax 08-661 46 28 Internet: www.industrivarden.se E-mail: info@industrivarden.se

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Prenumerera

Dokument & länkar