Industrivärden avyttrar Thorsman

Industrivärden avyttrar Thorsman Industrivärden har idag för 2.000 Mkr sålt samtliga aktier i Thorsman till den nordiska Lexelgruppen. Thorsman kompletterar Lexels verksamhet inom områdena elinstallationsmateriel och elinstallationssystem. Thorsman - som sysselsätter cirka 1.400 personer - utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system för kabelrelaterad installation på den europeiska marknaden. Thorsman omsatte 1996 1.651 Mkr, varav 991 Mkr avsåg försäljning utanför Sverige. Resultatet efter finansiella poster uppgick under motsvarande period till 123 Mkr. Genom försäljningen av Thorsman gör Industrivärden en realisationsvinst på cirka 1,4 miljarder kronor. Substansvärdet för Industrivärden, som det beräknades i halvårsrapporten per den 18 augusti 1997, påverkas positivt med 8 kronor per aktie och KVB. Tillsammans med Thorsman kommer den nya Lexel-gruppen på årsbasis att uppnå en nettoomsättning på drygt 4 miljarder kronor och utgöra ett mycket konkurrenskraftigt alternativ i Europa inom sin bransch. I en kommentar till affären säger Industrivärdens VD Clas Reuterskiöld: "En av Industrivärdens uppgifter är att förvärva, utveckla och därefter genom börsnotering eller försäljning realisera skapade värden. Försäljningen av Thorsman till Lexel innebär att vinster kommer Industrivärdens aktieägare till godo utöver vad en börsnotering av företaget bedöms medföra. Dessutom har ett starkt nordiskt företag skapats inom området elprodukter och elinstallationssystem." Avtalet kommer att prövas av Konkurrensverket. Stockholm den 8 september 1997 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information, kontakta: Lexels VD, Morten Ahlström, tel 08-736 2501, 45 35-250 222 Industrivärdens VD, Clas Reuterskiöld, tel 08-666 64 00 Industrivärdens vVD, Carl-Olof By, tel 08-666 64 00

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.