Indutrade förvärvar AKA och Fagerberg av Hexagon

Indutrade förvärvar AKA och Fagerberg av Hexagon Indutrade har ingått avtal med Hexagon om förvärv av huvuddelen av den verksamhet som bedrivs av handelsbolagen AKA och Fagerberg. Köpeskillingen uppgår till 270 miljoner kronor. Förvärvet är ett naturligt led i utvecklingen av existerande och nya teknikområden. Beräknat på utfallet för 2000 ökar Indutrades omsättning med cirka 1 miljard kronor till omkring 3 miljarder kronor. Indutrade som är ett av Sveriges största industrihandelsföretag omfattar ett fyrtiotal bolag och sysselsätter omkring 850 anställda. Omsättningen för 2000 uppgick till 1,9 miljarder kronor med ett resultat före skatt på 176 miljoner kronor. Affärsidén är att förse industrin med importerade komponenter och kvalificerade tekniska systemlösningar. Huvudmarknaderna är Sverige, Danmark, Finland och Benelux. Indutrade har under det senaste decenniet genomgått en kraftig expansion såväl genom organisk tillväxt som genom kontinuerliga förvärv. De nu förvärvade delarna omsatte under 2000 tillsammans cirka 950 miljoner kronor med 500 anställda. Inom AKA-koncernen förvärvas de två företagen Oy Tecalemit AB och EIE Maskin AB med verksamheter främst inom hydraulik-, flödes-, process- och transmissionsteknik. De förvärvade delarna av Fagerbergkoncernen omfattar fyra nordiska handelsbolag under namnet Fagerberg med agenturer främst inom industriarmatur och mätinstrument. Dessutom ingår GEFA Processtechnik GmbH och Pentronic AB. Köpet är villkorat av godkännande från tillämpliga konkurrensmyndigheter. Stockholm den 12 februari 2001 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) INDUTRADE AB För ytterligare information, kontakta: Indutrades VD, Gunnar Tindberg, tel 08-703 02 00 Indutrade är ett helägt dotterbolag till Industrivärden som är ett av Sveriges största investmentbolag med en aktieportfölj värderad till cirka 60 mdkr och en dotterbolagsrörelse som omsätter nära 5 mdkr. Industrivärdens affärsidé är att investera i aktier och genom aktivt ägande skapa en god värdeutveckling i portföljbolagen. Målsättningen är att ge aktieägarna en högre totalavkastning än genomsnittet för Stockholmsbörsen. Under den senaste femårsperioden har detta mål uppnåtts med marginal. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00330/bit0001.pdf

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar