Kommuniké från extra bolagsstämma

Kommuniké från Industrivärdens extra bolagsstämma Extra bolagsstämma i Industrivärden har idag beslutat om uppsägning av bolagets konvertibla vinstandelsförlagslån 1988/2028 (KVB-lånet). I syfte att förenkla Industrivärdens aktiestruktur, underlätta värderingen av bolaget samt öka likviditeten i Industrivärdenaktierna beslutade extra bolagsstämma den 25 oktober 2001, i enlighet med styrelsens förslag, om förtida uppsägning av KVB-lånet till återbetalning den 28 februari 2002. Efter lånets förfall kommer det att finnas två noterade värdepappersslag i Industrivärden, aktier av serie A och serie C. Det totala antalet aktier ökar vid full KVB-konvertering med 12,4 procent till 193 149 798 aktier. Antalet A-aktier ökar med högst 7,4 procent till högst 134 276 800 aktier och antalet C-aktier ökar med högst 25,8 procent till högst 58 872 998 aktier. En KVB berättigade tidigare till en (1) ny aktie vid konvertering. Bolagsstämmans beslut om att i förtid säga upp KVB-lånet innebär att en omräknad konverteringskurs skall tillämpas fr o m den 26 oktober 2001. Den omräknade konverteringskursen medför att en (1) KVB vid konvertering ger en och en tiondels (1,1) aktie. Denna omräkning föreskrivs i KVB- villkoren från år 1988 och utgör kompensation för den meravkastning med 15 procent högre årlig utdelning, s k KVB-ränta, som KVB-ägaren går miste om vid konvertering av KVB till aktier. Om konvertering inte påkallas senast den 31 januari 2002 kommer återbetalning att erläggas med det nominella beloppet om 23 kronor (jämte dröjsmålsränta) per KVB. En särskild informationsbroschyr med anmälningssedel för konvertering kommer att distribueras till KVB-ägarna i månadsskiftet oktober/november 2001. Stockholm den 25 oktober 2001 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information kontakta: Anders Nyrén, VD Industrivärden, tel 08-666 64 00 Carl-Olof By, vVD Industrivärden, tel 08-666 64 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01810/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01810/bit0002.pdf

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar