Kommuniké från Industrivärdens bolagsstämma den 5 maj 1998

Kommuniké från Industrivärdens bolagsstämma den 5 maj 1998 Industrivärdens bolagsstämma beslöt på tisdagen att höja utdelningen med 2 kronor till 15 kronor per aktie. KVB-räntan blir därmed 17:25 kronor. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 8 maj, varför utdelningen och KVB-räntan beräknas bli utbetald genom VPC den 15 maj. Stämman beslöt vidare att ändra aktiernas nominella värde från 20 kronor till 5 kronor, varigenom mot varje gammal aktie erhålles fyra nya aktier av samma slag. Konverteringskursen per KVB ändras härvid från 92 kronor till 23 kronor och mot varje gammal KVB erhålles fyra nya KVB av samma slag. Som avstämningsdag planeras den 29 maj. Därigenom blir den 26 maj sista dag för handel med Industrivärdens aktie och KVB före ändring av nominellt värde respektive konverteringskurs (s k split). Till styrelseledamöter omvaldes Bo Rydin (ordförande), Inga-Britt Ahlenius, Carl-Erik Feinsilber, Tom Hedelius (vice ordförande), Lennart Nilsson, Clas Reuterskiöld (verkställande direktör) och Björn Wolrath. Till revisorer omvaldes Bertil Edlund och Ulf Pernvi. Till revisorssuppleanter omvaldes Margareta Essén och nyvaldes Ingvar Pramhäll. Samtliga revisorer återfinns vid Öhrlings Coopers & Lybrand AB. Stockholm den 5 maj 1998 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ.) För ytterligare information, kontakta: Industrivärdens VD, Clas Reuterskiöld Industrivärdens vVD, Carl-Olof By

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.