Valberedning inför Industrivärdens årsstämma 2008

Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Lämnades för offentliggörande den 9 oktober 2007 klockan 10:00.

Industrivärdens årsstämma 2007 uppdrog åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i VPC:s utskrift av aktie-boken per 31 augusti 2007, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bo-lagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valbe-redning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex må-nader före årsstämman 2008. Inget arvode skall utgå.

I enlighet härmed har följande personer utsetts till ledamöter av valberedningen: Tom Hedelius, styrelseordförande i Industrivärden, Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Curt Källströmer, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Handels-bankens Pensionskassa, Ulf Lundahl, L E Lundbergföretagen och Anders Nyberg, SCA pensionsstiftelser m fl.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny le-damot. Ändring i valberedningens sammansättning skall omedelbart offentliggöras.
Ordinarie bolagsstämma i Industrivärden kommer att hållas tisdagen den 15 april 2008 i Stockholm.


Stockholm den 9 oktober 2007

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Prenumerera

Dokument & länkar