Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2012

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2012

  • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 8 384 (7 994) mkr. För jämförbara enheter uppgick ökningen till 1 procent.
  • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) minskade med 1 procent till 905 (917) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 10,8 (11,5) procent.
  • Resultat efter skatt ökade med 5 procent till 565 (540) mkr.
  • Resultat per aktie uppgick till 14,13 (13,50) kr.
  • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 519 (709) mkr motsvarande 12,98 (17,73) kronor per aktie.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 7,05 (6,75) kr per aktie.

FJÄRDE KVARTALET 2012

  • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet ökade med 5 procent till 2 267 (2 158) mkr. För jämförbara enheter uppgick ökningen till 0,5 procent.
  • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 4 procent till 260 (251) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 11,5 (11,6) procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 189 (155) mkr.
  • Resultat per aktie uppgick till 4,73 (3,88) kr.

VD KOMMENTAR

Omsättningen 2012 blev den högsta någonsin och passerade 8 miljarder med god marginal. Orderingången under året översteg försäljningen trots ett svagare sista kvartal. Året har präglats av en successivt svagare efterfrågan inom många marknader och nischer. Tydligast har nedgången varit inom skog, marin och vindkraftsektorn. Inom andra segment har det varit nedgångar men mycket mindre. Vissa av koncernens bolag har lyckats kompensera nedgången med att ta marknadsandelar. Det stora undantaget från den allmänna nedgången är produkter till den konventionella energisektorn som har haft en mycket stark utveckling.

Kvartalet
I min förra kvartalskommentar uttryckte jag stor osäkerhet över marknadsläget och den bedömningen behöll jag året ut. Merparten av kunderna hade korta orderstockar. Det resulterade i att produktions-kapaciteten reducerades och därmed efterfrågan. 

December månad innehöll ovanligt få arbetsdagar i hela Europa. I Finland, där vårt affärsområde Engineering & Equipment har sin huvudsakliga verksamhet, var det ännu färre dagar p g a självständighetsdagen med intilliggande klämdag. Faktureringen i december blev därigenom låg överlag. 

Marginal
Den ackumulerade bruttomarginalen på 33,9 (34,1) procent är i nivå med 2011. Historiskt ligger koncernens bruttomarginal runt 33-34 procent.  Denna nivå har varit stabil under många år. 

EBITA-marginalen uppgick till 10,8 (11,5) procent för helåret medan den under det sista kvartalet var 11,5 (11,6) procent. Special Products’ höga marginal på 16,8 (15,5) procent i kvartal fyra beror framförallt på hög fakturering inom energisegmentet.

Förvärv
Under året har tolv förvärv gjorts i varierande storlek. Av dessa har cirka 60 procent egna produkter/varumärken, vilket är högre än snittet för koncernen. 

Under årets sista kvartal förvärvades Krämer AG i Schweiz som har kunder inom läkemedelsindustrin, Nolek AB som är specialiserade på läcktestutrustning och Thermotech AS i Norge som är inriktade på offshore. Thermotech tillträddes först i januari 2013. Alla tre är intressanta bolag med goda utvecklingsmöjligheter. 

Utsikter
2012 var ett år med stor oro i den internationella ekonomin och också inom industrin. Avslutningen på året var svag. Inledningen på 2013 har emellertid givit mera positiva signaler. Optimismen har ökat generellt, vilket också påverkar affärsläget. 

Med de signaler som nu finns från Kina och USA och den något lugnare situationen inom EURO-zonen kanske det kan finnas optimism om utvecklingen under 2013.

Johnny Alvarsson, VD'

Rapporten kommenteras på följande sätt:

         För ytterligare information vänligen kontakta:
         Johnny Alvarsson, Verkställande direktör, telefon 070 589 17 95.

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2017 till 14 847 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 613 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar