Delårsrapport 1 januari-30 juni 2013

1 JANUARI – 30 JUNI 2013

 • Orderingången uppgick till 4 525 (4 574) mkr.
 • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 4 331 (4 129) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 1 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) uppgick till 455 (426) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 10,5 (10,3) procent.
 • Resultat efter skatt ökade med 6 procent till 264 (249) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 6,58 (6,23) kr.

 ANDRA KVARTALET 2013

 • Orderingången uppgick till 2 327 (2 319) mkr.
 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 2 280 (2 147) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 3 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) uppgick till 264 (234) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 11,6 (10,9) procent.
 • Resultat efter skatt ökade med 13 procent till 157 (139) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,90 (3,48) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 263 (45) mkr. För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 17,38 (15,00) kr.

VD-KOMMENTAR

Marknadsläget präglas fortsatt av stor osäkerhet och orderingången varierar kraftigt mellan månaderna. Generellt är det en avmattning inom de flesta marknadssegmenten, men det finns positiva undantag från den allmänna utvecklingen. Ett sådant område är den internationella energisektorn, som fortsätter på en hög nivå. Ett annat är den under början av 2011 förvärvade koncernen i Schweiz som fortsatt utvecklas positivt. 

Kvartalet

Orderingången under kvartalet översteg nettoomsätt-ningen med 2 procent. De förvärv som koncernen genomfört har kompenserat för en generellt fortsatt svag marknad. Två av koncernens affärsområden nådde ackumulerat en högre orderingång än föregående år. Det var dels Industrial Components, och dels Special Products. Båda dessa affärsområden har också genomfört fler förvärv än övriga tre affärsområden.

I de nordiska länderna är det svag utveckling i fram-förallt Finland och Danmark. Sverige, och viss mån Norge, har en mer positiv utveckling med vissa segment som växer. Utanför Norden fortsätter verksamheten i Indutrade Schweiz att ha en stark tillväxt, både organiskt och via förvärv. Andra viktiga länder som Tyskland, Benelux, England och Irland är stabila.

Generellt är det bolagen med egna produkter eller egna varumärken som haft den mest positiva utvecklingen av koncernens bolag. Min slutsats är att koncernens långsiktiga och målmedvetna arbete med att öka andelen egna produkter med en internationell bas har ökat tillväxten och stabiliteten i koncernen. 

Nettoomsättningen under det senaste kvartalet ökade med 6 procent och till oförändrade valutakurser var ökningen 9 procent. Utan genomförda förvärv hade omsättningen varit på oförändrad nivå.

Affärsområde Engineering och Equipment, som omfattar bolag i Finland, hade en fortsatt svag utveckling beroende på en dämpad utveckling i finsk industri. Tack vare genomförda kostnadsreduktioner har resultatet, trots en lägre volym, förbättrats. Positivt är att orderingången översteg faktureringen med 5 procent.

Flow Technology hade en svag orderingång under perioden även om den förbättrades under slutet av det andra kvartalet. Orderingången är allmänt svag inom såväl marinsektorn som från processindustrin i Sverige. Underhåll och investeringar hålls på ett minimum av kunderna. Resultatet i perioden blev något sämre beroende på den svaga marinsektorn, dels pga minskande volymer men också till följd av kostnader för att långsiktigt skapa rätt förutsättningar för verksamheten inom detta segment.

Fluids & Mechanical Solutions hade inom vissa segment, som exempelvis hydraulik till fordonssektorn, en svag utveckling medan man inom andra områden mötte ett gynnsammare affärsklimat. Orderingången var på samma nivå som faktureringen. Resultatet försämrades något, framförallt i hydraulikverksamheten. Kostnadsbesparingar har gjorts och fler kommer att göras.

För Industrial Components var efterfrågan generellt svag, men tack vare förvärv ökade såväl omsättning som orderingång för affärsområdet med cirka 9 procent. Orderingång och fakturering var på samma nivå. Kommersiella fordon fortsätter att visa en positiv utveckling samtidigt som vissa segment inom medicin-teknik haft en svag start på året. Resultatförbättringen blev cirka 20 procent beroende på genomförda förvärv.

Special Products kunde uppvisa tillväxt i både orderingång och fakturering med cirka 15 procent. Nyförvärven liksom Indutrade Schweiz har bidragit starkt till resultatförbättringen på drygt 20 procent. Inom energisegmentet, som är en viktig del för affärsområdet, är aktiviteten fortsatt på en hög nivå. 

Marginal

Samtliga affärsområden vidmakthåller sina bruttomarginaler trots hård konkurrens. Koncernens bruttomarginal är fortsatt stabil på 34,0 procent, vilket är i nivå med 2012.

EBITA-marginalen uppgick till 11,6 (10,9) procent i kvartalet och 10,5 (10,3) procent på halvåret, vilket är över koncernens mål att över en konjunkturcykel nå en EBITA-marginal om minst 10 procent.

Förvärv

Under kvartalet gjordes ett förvärv, ESI Technologies Ltd med verksamhet i Irland och England. Under inledningen av juli gjordes ytterligare ett förvärv, då AMAB verksamt inom medicinteknik förvärvades. 

Utsikter

Det finns vissa tecken på uppgång inom exempelvis kommersiella fordon, samtidigt som osäkerheten är fortsatt stor inom många andra segment. Flera kunder uppger att hösten förväntas bli bättre, men det återstår att se. För Indutrade finns det verksamheter som kommer att öka omsättning och resultat under kommande kvartal samtidigt som osäkerheten är stor i andra. Positivt är att orderingången i kvartalet översteg nettoomsättningen.

Johnny Alvarsson, VD

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johnny Alvarsson, Verkställande direktör, telefon 070 589 17 95.

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2017 till 14 847 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 613 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar