Delårsrapport tredje kvartalet 2015

Fortsatt positiv utveckling för Indutrade

  • Orderingången ökade med 12 procent till 2 901 (2 588) mkr. För jämförbara enheter var det en minskning med 2 procent.
  • Nettoomsättningen ökade med 26 procent till 3 036 (2 412) mkr. För jämförbara enheter var den ökning med 10 procent.
  • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 32 procent till 387 (294) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 12,7 (12,2) procent.
  • Resultat efter skatt ökade med 32 procent till 242 (183) mkr.
  • Resultat per aktie ökade med 32 procent till 6,05 (4,60) kr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 356 (210) mkr.

VD Kommentar

I en turbulent omvärld fortsätter Indutrade att växa organiskt och genom förvärv. Inriktningen att äga och utveckla bolag inom utvalda nischer är sedan 37 år ett fortsatt framgångskoncept. Indutrade kan åter rapportera ett kvartal på rekordhöga nivåer där såväl orderingång, fakturering och resultat har utvecklats positivt. En fortsatt god orderingång i kvartalet tillsammans med en hög orderstock ger också en bra bas för framtiden.

I dagens marknadssituation med en turbulent omvärld och svag BNP-tillväxt i vissa regioner kan Indutrade, genom den produktbredd och geografiska spridning som våra 200 bolag representerar, hantera dessa utmaningar på ett snabbt och effektivt sätt.

Ett centralt begrepp i vår finansiella styrning är lönsam tillväxt. Om ett enskilt bolags marknadsposition gör att det är svårt att växa organiskt utan att tappa marginal, prioriteras vinstmarginal före tillväxt. Detta bidrar till att skapa enkla och tydliga riktlinjer för hur respektive bolag ska agera utifrån sin unika position.

Kvartalet

Under det tredje kvartalet ökade orderingången med 12 procent, faktureringen med 26 procent och vinsten per aktie med 32 procent. Fortsatt stark orderingång avseende ventiler för kraftgenerering inom energisegmentet har bidragit till att orderstocken är på hög nivå. Timing i tagna order kan skilja mellan månader och kvartal och vid jämförelsen mot föregående år bör noteras den extraordinärt höga orderingången, inom samma segment, som rapporterades under det tredje kvartalet 2014.

Sammantaget visar bolagen inom våra affärsområden på en stabil positiv utveckling av orderingång, fakturering och resultat under kvartalet.

Engineering & Equipment, Flow Technology , Fluids & Mechanical Solutions och Industrial Components rapporterar såväl högre resultat som förbättrad marginal jämfört med föregående år.

Flertalet bolag inom Measurement & Sensor Technology rapporterar fortsatt hög marknadsaktivitet och efterfrågan samtidigt som EBITA-marginalen var lägre jämfört med ett starkt kvartal föregående år, främst beroende på förändrad mix.

För Special Products har en kombination av förvärv och stora projektleveranser, tillsammans med fortsatt god utveckling i Storbritannien och Benelux, bidragit till det starka resultatet.

Förvärv

Under kvartalet har två förvärv genomförts och efter kvartalets slut ytterligare ett. Tillsammans representerar förvärven under året en årsomsättning på cirka 1,1 miljarder kronor. Vi räknar med ytterligare förvärv under året.

Utsikter

Vår affärsmodell, som över åren visat sin styrka, ger goda förutsättningar att även fortsättningsvis hantera volatilitet i efterfrågan mellan produkter, segment och marknader. Min bedömning är Indutrade står väl rustat inför framtiden.  

Johnny Alvarsson, VD

Rapporten kommenteras på följande sätt:

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johnny Alvarsson, Verkställande direktör, telefon 070 589 17 95.

Om Indutrade
I
ndutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bl.a. av

- tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
- tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
- decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i sex affärsområden; Engineering & Equipment, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology samt Special Products. Indutrades omsättning uppgick 2014 till 9 976 mkr och rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 134 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2017 till 14 847 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 613 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar