Indutrade konsoliderar och anpassar verksamheter inom Sander Meson-gruppen

Indutrade har beslutat att genomföra ett antal åtgärder för att återställa lönsamheten för Sander Meson-gruppen som är verksamma inom marinsegmentet. Marknadsförhållandena har under en längre tid varit utmanande för den här bolagsgruppen. Åtgärderna omfattar konsolidering av verksamheter, personalneddragningar och andra aktiviteter med syfte att stärka den långsiktiga lönsamhetsnivån.

Åtgärderna leder till omstruktureringskostnader som kommer att belasta resultatet för det fjärde kvartalet 2017 med cirka 140 mkr, där 80 mkr är relaterat till nedskrivning av immateriella tillgångar och 60 mkr relaterat till övriga omstruktureringskostnader. Nedskrivningen av immateriella tillgångar på 80 mkr har ingen kassaflödespåverkan. Sander Meson-gruppen ingår i affärsområdet Flow Technology och kostnaderna kommer att redovisas på koncernnivå.

Stockholm den 6 december 2017

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och koncernchef

Tel: 08 703 03 00

Denna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktperson den 6 december 2017 kl. 8.00 CET. 

Om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bl.a. av 

- Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov

- Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi

- Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i sex affärsområden, Engineering & Equipment, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology samt Special Products. Indutrades omsättning uppgick 2016 till 12 955 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 484 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.indutrade.se

Taggar:

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2017 till 14 847 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 613 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.