KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INDUTRADE DEN 21 AUGUSTI 2013

Indutrade Aktiebolag (publ) håller extra bolagsstämma onsdagen den 21 augusti 2013, kl 16.00 på IVAs Konferenscenter, Wenströmsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.

A.         RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 augusti 2013 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast torsdagen den 15 augusti 2013, helst före klockan 16.00. Anmälan görs på formulär på Indutrades hemsida www.indutrade.se, per post till Indutrade Aktiebolag, Box 6044, 164 06 Kista, eller per telefon 08-703 03 00. (Vid anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.) Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman. Aktieägare har rätt att medföra ett eller två biträden. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till bolaget senast fredagen den 16 augusti 2013. Fullmakt måste uppvisas i original.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken torsdagen den 15 augusti 2013. Sådan registrering kan vara tillfällig.

________________

B.         ÄRENDEN

B.I        Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid bolagsstämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om antal styrelseledamöter

8. Beslut om arvode till styrelsen

9. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och vice styrelseordförande

10. Stämmans avslutande

B.II       Val av ordförande på stämman, styrelse m.m.

Valberedningen har bestått av Anders Nyberg, Industrivärden; Claes Boustedt, L E Lundbergföretagen; Anders Algotsson, AFA Försäkring; Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa; och Bengt Kjell, styrelseordförande i Indutrade. Anders Nyberg har varit ordförande i valberedningen.

Valberedningen föreslår följande:

Ordförande vid bolagsstämman:

Advokat Klaes Edhall.

Antal styrelseledamöter:

Styrelsen ska utökas med en ledamot och därmed bestå av sammanlagt åtta ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Arvode till styrelsen:

Styrelsearvode föreslås utgå med 375.000 kronor (årsarvode) till styrelsens vice ordförande. Övriga av årsstämman 2013 beslutade styrelsearvoden, inklusive utskottsarvoden, föreslås vara oförändrade.

Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och vice styrelseordförande:

Nyval av Fredrik Lundberg och Lars Pettersson som styrelseledamöter. Mats Olsson har anmält att han önskar lämna sitt uppdrag i samband med den extra bolagsstämman. De övriga av årsstämman 2013 valda ledamöterna Johnny Alvarsson, Eva Färnstrand, Bengt Kjell, Martin Lindqvist, Ulf Lundahl och Krister Mellvé kvarstår under den återstående mandatperioden.

Till styrelseordförande föreslås Fredrik Lundberg. Till vice styrelseordförande föreslås Bengt Kjell.

Fredrik Lundberg föddes i Sverige 1951 och är för närvarande verkställande direktör och koncernchef i L E Lundbergföretagen. Fredrik har en civilingenjörsexamen från KTH i Stockholm och en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Fredrik är även Ekonomie doktor h.c vid Handelshögskolan i Stockholm samt Teknologie doktor h.c vid Linköpings universitet. Fredrik är styrelseordförande i Holmen och Hufvudstaden, vice ordförande i Svenska Handelsbanken samt styrelseledamot i Industrivärden, L E Lundbergföretagen och Sandvik.

Lars Pettersson föddes i Sverige 1954 och har tidigare varit verkställande direktör i Sandvik, Sandvik Materials Technology, Sandvik Tooling och Sandvik Coromant. Lars har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Uppsala universitet och är även filosofie dr. h.c. vid Uppsala universitet. Lars är styrelseledamot i PMC Group, Uppsala universitet och L E Lundbergföretagen.

_____________

C.         AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 40.000.000 aktier och röster.

D.         HANDLINGAR

Valberedningens fullständiga förslag till beslut och motiverade yttrande samt fullmaktsformulär finns tillgängliga för aktieägarna på bolaget och på bolagets hemsida www.indutrade.se. Handlingarna kan även begäras under adress Indutrade Aktiebolag, Box 6044, 164 06 Kista eller per e-post: info@indutrade.se och skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Valberedningens förslag till beslut och motiverade yttrande kommer även att finnas tillgängligt på bolagsstämman.

E.         UPPLYSNINGAR PÅ EXTRA BOLAGSSTÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Indutrade AB, Box 6044, 164 06 Kista eller e-post: info@indutrade.se.

___________________

Stockholm i juli 2013

Indutrade Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2018 till 16 848 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 087 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar